Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej w I półroczu roku szkolnego 2019/2020

 

Praca biblioteki w I półroczu bieżącego roku szkolnego przebiegała zgodnie z jej zadaniami, które polegały na gromadzeniu zbiorów, udostępnianiu ich uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, propagowaniu i rozwijaniu czytelnictwa.

Księgozbiór biblioteki był udostępniany wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły. Książki można było wypożyczać codziennie, zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy biblioteki.

Na początku roku szkolnego razem z panią Kingą Matlą przeprowadziłyśmy selekcję książek i podręczników. Pani Kinga jest pracownikiem naszej szkoły i zawsze chętnie pomaga mi w obowiązkach nauczyciela bibliotekarza. Wykonałam dekorację do biblioteki, przygotowałam napisy informacyjne. Nadałam numery inwentarzowe darmowym podręcznikom. Aktualizowałam karty czytelników, przygotowałam karty biblioteczne dla uczniów klasy I. Aktualizowałam wykaz lektur. Opracowałam dokumentację biblioteki. Na bieżąco kontrolowałam terminy zwrotów książek przez czytelników. Informowałam wychowawców klas o czytelnictwie oraz o uczniach zalegających ze zwrotem książek. Na bieżąco prowadziłam rejestr przybytków i ubytków książek i darmowych podręczników. Dopisałam je do listy książek, które gromadzi nasza biblioteka. Dbałam o wystrój biblioteki dostosowany do zmieniających się pór roku oraz o ład, porządek w pomieszczeniu biblioteki.

Współpracujemy z wydawnictwami: Egmont, Tania Książka i Drugi Tom. W czasie przerw odbywały się kiermasze książek tych wydawnictw. Dzięki tej współpracy wzbogaciliśmy księgozbiór biblioteki o lektury szkolne i inne zbiory. Część gratisowych książek przeznaczyłam na loterię fantową, której celem była zbiórka pieniędzy na operację dla Weroniki Kępas. Zasoby naszej biblioteki zwiększyły się również o 33 lektury szkolne dzięki funduszy przekazanym przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, działający w ubiegłym roku szkolnym. Podsumowując w I półroczu do szkolnej biblioteki przybyło 47 pozycji książkowych.

Na koniec I półrocza przygotowałam zestawienie stanu czytelnictwa. Ranking czytelnictwa oraz listy najlepszych czytelników uwidocznione zostały na tablicy szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły. Każdy wychowawca otrzymał również informację o liczbie przeczytanych książek przez uczniów ze swojej klasy.

W I półroczu biblioteka szkolna obsługiwała 93 czytelników, co stanowi 99% uczniów szkoły. Odnotowano 1729 odwiedzin w wypożyczalni, podczas których wypożyczono 483 książek. Średnia wypożyczeń książek na czytelnika wynosi 5,2. Nie jest to wynik zadowalający, gdyż w poprzednim roku szkolnym uczniowie osiągnęli lepsze wyniki w czytelnictwie.

We wrześniu obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W naszej szkole obchody tego dnia trwały dwa dni 30 września oraz 1 października bieżącego roku szkolnego. Pierwszego dnia odbył się kiermasz ciast, które upiekli chętni uczniowie poszczególnych klas wraz z rodzicami. Wykonali oni twórcze, pomysłowe i pyszne ciasta oraz babeczki z motywami ulubionej postaci z bajki. Ze sprzedaży ciast pozyskaliśmy 438 zł. Pieniądze te przeznaczam na bieżące potrzeby biblioteki szkolnej. Drugiego dnia obchody Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania odbyły się w szkolnej bibliotece. Dzieci z klasy 0 wraz z wychowawcą i opiekunem odbyły lekcję biblioteczną pt. „Spotkanie z książką”. W czasie spotkania zwiedzili bibliotekę szkolną, zostali zapoznani z jej księgozbiorem oraz regulaminem. Utrwalali nawyk kontaktu z książką, chętnie odgadywali zagadki związane z tytułami utworów dla dzieci oraz postaciami z bajek. W czasie przerw międzylekcyjnych czarodziejskie chwile z książką przeżyli uczniowie odwiedzający szkolną bibliotek. Czytaliśmy wiersze, fragmenty książek, uczniowie odgadywali zagadki tematycznie związane z książką, biblioteką jak również tytuły książek i autorów. Wychowawcy oraz uczniowie klas 0-VIII czytali wspólnie na wybranych lekcjach bajki, wiersze lub fragmenty książek.

W celu zwiększenia zainteresowania naszych uczniów książkami i czytaniem przeprowadziłam akcje czytelnicze:

Ø Akcję czytelniczą pt. „LISTOPADOWE WEEKENDY Z KSIĄŻKĄ I JABŁKIEM” – była to akcja czytelniczo – zdrowotna polegająca na rodzinnym 10–minutowym czytaniu książek w każdy listopadowy weekend i spożyciu minimum jednego jabłka przez każdego członka rodziny.

Ø Akcję czytelniczą pt. „Poczytaj mi kolego, koleżanko”, która polega na czytaniu wybranych fragmentów książek lub bajek terapeutycznych na lekcjach wychowawczych lub wybranych lekcjach przez uczniów klas I-VIII.

Ø Akcję ,,Czytające czwartki”, polegającą na głośnym czytaniu książek na długiej przerwie w każdy czwartek w bibliotece szkolnej. Uczniowie korzystający z biblioteki

mogą wtedy wykazać się swoją wiedzą rozwiązując zagadki o książkach.

Wychowawcy klas podczas zebrań z rodzicami przeprowadzają pogadanki na temat roli czytania oraz informują rodziców o czytelnictwie ich dzieci.

W listopadzie przeprowadziłam lekcję biblioteczną w klasie I „Biblioteka w naszej szkole”. W czasie tego spotkania uczniowie zostali zapoznani z pomieszczeniem, pracą, regulaminem i księgozbiorem naszej szkolnej biblioteki.

Biblioteka szkolna w I półroczu pomogła przy organizacji akcji charytatywnych, celem których była pomoc w zbiórce pieniędzy na operację serduszka Weroniki Kępas. Były to: loteria fantowa, kiermasz ciast oraz zbiórka nakrętek i puszek aluminiowych.

Pod koniec listopada we współpracy z pracownikami Gminnej Publicznej Biblioteki w Mirowie zorganizowałam w naszej szkole spotkanie autorskie z panią Elżbietą Bednarczyk – autorką książek dla dzieci i dorosłych, tancerką, aktorką, przebywającą od ponad 30 lat w Australii. Trwałą pamiątką ze spotkania z Panią Elżbietą Bednarczyk są zakupione do szkolnej biblioteki książki dla dzieci jej autorstwa. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Pani Elżbieta Bednarczyk przekazała uczniom wiele cennych wskazówek na dorosłe życie. W inspirującej rozmowie artystka urzekła serdecznością i otwartością oraz poszanowaniem ważnych życiowych wartości, takich jak: relacje międzyludzkie, rozwój i dobre wychowanie oraz życie w harmonii z otaczającym światem.

Kolejną formą współpracy naszej szkolnej biblioteki z Publiczną Gminną Biblioteką w Mirowie była organizacja pieszej wycieczki do tej biblioteki. Nasi uczniowie wzbogacili wiedzę na temat pracy i funkcjonowania innej biblioteki niż szkolna. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez pracowników tejże biblioteki.

Wnioski do dalszej pracy:

realizacja pozostałych działań ujętych w planie biblioteki szkolnej

uświadamianie uczniom wartości, jakie niesie czytanie książek

zachęcanie i rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów naszej szkoły

pozyskiwanie książek do szkolnej biblioteki, zwłaszcza lektur

kontynuacja działalności biblioteki szkolnej.

Opracowała: Malwina Gromek

Post Author: admin

Dodaj komentarz