Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIESZKOWIE DOLNYM

 

Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, która służy realizacji zadań dydaktyczno–wychowawczych szkoły, przygotowaniu uczniów do samokształcenia oraz do korzystania z różnych typów bibliotek i środków informacji.

 1. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI
 1. Regulamin jest integralną częścią Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym
 2. Bezpośredni nadzór nad pracą biblioteki sprawuje Dyrektor Szkoły.
 3. Biblioteka składa się z wypożyczalni i czytelni.
 4. Biblioteka gromadzi ns. materiały:
 • podręczniki szkolne dla uczniów klas I, II, IV;
 • lektury szkolne dla uczniów klas I-VI;
 • literaturę popularnonaukową i naukową;
 • wybrane pozycje z literatury pięknej;
 • wydawnictwa informacyjne;
 • książki dla najmłodszych;
 • materiały audiowizualne.
 1. FUNKCJE BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
 1. Kształcąco – wychowawcza realizowana poprzez:
 • rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych, związanych z nauką  i zainteresowaniami uczniów,
 • przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji oraz z innych bibliotek,
 • kształtowanie kultury czytelniczej,
 • wdrażanie czytelników do poszanowania książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych,
 • pomaganie nauczycielom w doskonaleniu zawodowym i pracy twórczej,
 • pomaganie rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie literatury pedagogicznej,
 • otaczanie opieką uczniów szczególnie uzdolnionych w poszukiwaniach czytelniczych,
 1. Kulturalno – rekreacyjna, realizowana poprzez:
 • uczestniczenie w rozwijaniu aktywności czytelniczej uczniów.
 1. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
 1. Praca pedagogiczna z czytelnikami, która obejmuje:
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych, różnego typu książek, czasopism, filmów itp.,
 • poradnictwo i pomoc w doborze lektur,
 • przysposobienie czytelnicze w formie pracy indywidualnej z uczniem oraz grupowej – lekcje biblioteczne,
 • prowadzenie różnych form rozwijania kultury czytelniczej (konkursy, Dni Czytania i inne).

 

 1. Praca organizacyjna obejmuje:
 • gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami szkoły,
 • systematyczne uzupełnianie księgozbioru o nowe lektury szkolne w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów,
 • aktualizowanie literatury popularnonaukowej,
 • ewidencjonowanie zbiorów i opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • selekcje zbiorów,
 • konserwacje zbiorów (oprawianie, drobne naprawy),
 • organizację i udostępnianie zbiorów,
 • sprawozdania z pracy biblioteki,
 • udział w kontroli księgozbioru.

 

 1. W miarę potrzeby nauczyciel bibliotekarz współpracuje z rodzicami uczniów, bibliotekami pozaszkolnymi i innymi instytucjami w celu rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

 

 1. ORGANIZACJA UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
 1. Biblioteka jest czynna w godzinach ustalanych przez dyrektora szkoły.
 2. Wypożyczalnia znajduje się w lokalu bibliotecznym.
 3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać:
 • wypożyczając je do domu,
 • czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).
 1. Z biblioteki szkolnej  mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów, którzy wypożyczają na kartę czytelniczą dzieci.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, a w uzasadnionych przypadkach więcej (lektury, książki popularnonaukowe).
 3. Książki wypożyczane są na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, wypożyczenia na dłuższy okres należy uzgadniać z bibliotekarzem.
 4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone szkody zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 5. Zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić lub dostarczyć inną po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem.
 6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

Post Author: admin

Dodaj komentarz