Biografia Jana Kochanowskiego

JAN KOCHANOWSKI

 

Dzieciństwo i lata młodości

Jan Kochanowski herbu Korwin urodził się Sycynie w województwie mazowieckim, jednak rok jego przyjścia na świat nie jest do końca sprecyzowany. Badacze literatury uznają rok 1530. Ojcem poety był Piotr Kochanowski – sędzia sandomierski, a matką – Anna Białaczowska. Jan miał dziesięcioro rodzeństwa. Dwaj bracia – Mikołaj i Andrzej – także parali się literaturą, choć daleko im było do talentu i sławy Jana. Wydaje się, że rodzina wiodła dobre, dostatnie życie, o czym świadczyć może sielankowy obraz wiejskiego bytowania w późniejszej, czarnoleskiej twórczości poety.

 

Nauka i studia

W 1544 roku Jan Kochanowski został przyjęty w poczet żaków na wydział sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej. Ostatecznie nie uzyskał żadnego stopnia akademickiego, ale znalazł się w jednym z ważniejszych europejskich ośrodków renesansowego humanizmu. Studia krakowskie kontynuował w Królewcu i Padwie. Tam właśnie gruntownie poszerzył wykształcenie klasyczne i wchłonął idee renesansowe, których kolebką i najważniejszym ośrodkiem były właśnie Włochy. Ostatni pobyt w Padwie zakończył podróżą przez Francję i Niemcy.

 

Kariera dworska i kościelna

Po powrocie do kraju w 1559 Kochanowski rozpoczął karierę dworzanina u wybitnych rodzin arystokratycznych: m.in. Tarnowskich, Tęczyńskich, Firlejów. W 1563 został dworzaninem i sekretarzem na dworze królewskim Zygmunta Augusta. Po władcy był zwolennikiem Henryka Walezego, w którego koronacji uczestniczył w 1573 roku. Po haniebnej ucieczce króla rozczarowany wycofał się z życia dworskiego. Mimo, że karierę dworską uważał za niezbyt udaną, zakończył ją jako człowiek zamożny. Dzięki wstawiennictwu biskupa Piotra Myszkowskiego otrzymał probostwo w Poznaniu i Zwoleniu. Obowiązki duszpasterskie pełnili opłacani przez niego kapłani, a on sam czerpał zyski pobierając dziesięciny z gruntów miejskich i wsi szlacheckich. Rezygnując z kariery dworskiej rozstał się również z probostwami.

 

Czarnolas

Kochanowski osiadł w Czarnym Lesie, majątku po ojcu, w 1575 roku ożenił się z Dorotą Podlodowską. Miał z nią sześć córek, z których trzy zmarły w dzieciństwie. Okres czarnoleski, mimo tragedii, jaką była śmierć dzieci, był pełen harmonii i spokoju. Znalazło to odbicie w twórczości, najbogatszej i najdojrzalszej właśnie w tych latach. Poeta w tym czasie dokonał m.in. przekładu 150 psalmów biblijnych. W okresie czarnoleskim powstały także kolejne fraszki, pieśni, w tym Pieśń świętojańska o Sobótce. Po śmierci Urszulki (córki poety) Kochanowski napisał cykl Trenów, będących wyrazem cierpienia i bólu po stracie ukochanej córki. Około 1580 r. zmarła druga z córek poety z Czarnolasu – Hanna. W 1584 r. podjął decyzję o wyjeździe do Lublina. Podróż przerwała mu nagła śmierć spowodowana atakiem serca. Już po śmierci poety urodził się jego pierwszy syn, który nie przeżył okresu niemowlęctwa.

 

Najważniejsze dzieła:

Lista dzieł Jana Kochanowskiego obejmuje kilkaset utworów, w znacznej części wierszowanych, pisanych w języku polskim i po łacinie. Poeta czarnoleski jest autorem:

v 301 fraszek,

v 59 pieśni (w tym Pieśni świętojańskiej o Sobótce, składającej się z 12 części),

v wierszowanych tragedii Odprawa posłów greckich i niedokończonej Alcestis męża od śmierci zastąpiła,

v przekładu 150 psalmów (wydanych w zbiorze Psałterz Dawidowy),

v 7 psalmów opublikowanych jako Siedm psalmów pokutnych,

v cyklu wzorów osobowych Wzór pań mężnych,

v poematu heroikomicznego Szachy,

v poematu satyryczno-politycznego Satyr albo Dziki mąż,

v licznych epicediów (pieśń żałobna) i epitalamiów (pieśń weselna),

v hodoeporikonu (opis podróży) Jezda do Moskwy,

v cyklu Trenów poświęconych zmarłej córce,

v poematu Zuzanna ,

v poematu Proporzec albo hołd pruski,

v anegdot i facecji Apoftegmata,

v listu poetyckiego Marszałek,

v przekładu fragmentu księgi III Iliady Homera (Monomachija Parysowa z Menelausem),

v traktatów Ortographia polska i O Czechu i Lechu historyja naganiona,

v prozatorskiego dialogu Wróżki.