Konkurs fotograficzny!

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy
oraz
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Mirów

zapraszają do udziału  w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM Chwalmy, co posiadamy”

– dziedzictwo  historyczne, kulturowe  i przyrodnicze regionu

CEL:  promowanie działań mających pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej miejscowości położonych na obszarze gminy Mirów

UCZESTNICY : uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Mirów

WARUNKI KONKURSU: przesłanie max 2 fotografii o wymiarach 15×21 na temat walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych regionu 

PRACE w wersji papierowej (w kopercie z dołączonymi danymi autora: imię i nazwisko, wiek, szkoła) należy dostarczyć do dnia 20 marca 2018 roku do Pani Sylwii Lech (nauczyciel PSP Mirów) oraz przesłać drogą elektroniczną na adres: msiembor@niebieskiedrzewo.pl  (wpisując w temacie słowo „Konkurs” oraz imię i nazwisko).

Regulamin konkursu:

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

Chwalmy, co posiadamy”

– dziedzictwo  historyczne, kulturowe i przyrodnicze regionu

 

 1. Organizatorzy

Stowarzyszenie na rzecz wspierania rodzin Nowe Perspektywy
Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Mirów

 1. Uczestnicy

Uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Mirów.

III. Cele konkursu

 1. Promowanie działań mających pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej miejscowości położonych na obszarze gminy Mirów.
 2. Budzenie zainteresowań przyrodą własnego regionu, zabytkami historycznymi, kulturowymi.
 3. Prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.
 4. Rozpowszechnianie idei fotografowania, jako aktywnej formy spędzania wolnego czasu.
 5. Zasady ogólne
 6. Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne wykonane samodzielnie, będące oryginałami.
 7. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
 8. Prace należy dostarczyć w kopercie, którą należy opisać drukowanymi literami (imię i nazwisko autora, wiek, szkoła). Nie należy opisywać samego zdjęcia.
 9. Prace należy dostarczyć do pani Sylwii Lech, nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej w Mirowie oraz w formie elektronicznej pliki ze zdjęciami należy przesłać na adres: msiembor@niebieskiedrzewo.pl, w temacie wpisując słowo „Konkurs” + imię i nazwisko.
 10. Autorzy prac sporządzają oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do oddanych prac oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 11. Prace nie będą zwracane.
 12. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 13. Nagrodzone i wyróżnione prace mogą zostać opublikowane na stronie szkoły, Gminy Mirów oraz na profilu Facebook szkoły.
 14. Zasady szczegółowe
 15. Przedmiotem konkursu są fotografie, których tematyka wiąże się z podanym w ogłoszeniu konkursowym tytułem.
 16. Każdy uczestnik konkursu dostarcza nie więcej niż dwie papierowe fotografie o formacie 15cmx21cm oraz ich zapis w postaci cyfrowej. Pliki ze zdjęciami należy przesłać na adres: msiembor@niebieskiedrzewo.pl, w temacie wpisując słowo „Konkurs” + imię i nazwisko.
 17. Fotografie, na których będą znajdować się jakiekolwiek oznaczenia, cyfry (np. data wykonania) będą dyskwalifikowane.
 18. O ile na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik oddając fotografię zapewnia, że osoba, której wizerunek znajduje się na fotografii wyraziła zgodę
  na nieodpłatną publikację tego wizerunku.
 19. Komisja najwyżej oceni prace prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujący się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami. Oceniana będzie również estetyka, efekt wizualny, przejrzystość i techniczna poprawność wykonania.
 20. Terminy

Prace wykonane zgodnie z wymogami organizatorów należy przekazać do dnia 20 marca 2018 roku.

VII. Ogłoszenie wyników i nagrody

 1. Oceny prac dokona jury. Decyzje jury są ostateczne.
 2. Wernisaż zgłoszonych do konkursu fotografii oraz wyniki konkursu zostaną przedstawione w dniu
  27 marca 2018 roku w szkole podstawowej w Mirowie podczas zakończenia projektu „Ośrodek wspierania inicjatyw edukacyjno-społecznych”.
 3. Jury przyzna 1, 2 i 3 miejsce oraz 2 wyróżnienia.

VIII. Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika
na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r.
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Dane osobowe uczestników konkursu będą chronione zgodnie z wymienioną ustawą. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w konkursie. Organizator informuje, iż dane osobowe laureata konkursu (imię i nazwisko, szkoła) zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły. W sprawie roszczeń wnoszonych przez osoby trzecie odpowiedzialność ponosi autor. Laureat konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie przez organizatora konkursu nadesłanych przez niego zdjęć. Odbitki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora. Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji w materiałach reklamowych i publikacjach biblioteki. Uczestnik udziela nieodpłatnego prawa do wykorzystania swojej pracy.

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz