Konkurs: logo gminy Mirów

Zarządzenie nr 12/2022

Wójta Gminy Mirów

z dnia 31 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu logo Gminy Mirów oraz nadania    Regulaminu Konkursu na opracowanie projektu graficznego oraz powołania Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18, art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

 • 1
 1. Ogłasza się konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mirów.
 2. Zasady postępowania konkursowego określa „Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mirów” stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.
 • 2
 1. Powołuje się Komisję Konkursową w składzie:
  • Artur Siwiorek — Wójt Gminy Mirów;
  • Beata Seweryn- dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mirowie;
  • Dorota Książek -inspektor w referacie Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Zdrowia;
  • Roman Podgórski – informatyk

 

 • 3
 1. Ogłoszenie o konkursie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mirów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mirów.

2.Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu Oświaty, Kultury, Sportu                                           i  Promocji Zdrowia.

 • 4

 

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 12/2022

Wójta Gminy Mirów

z dnia 31 stycznia 2022 r.

REGULAMIN KONKURSU

na projekt graficzny logo Gminy Mirów

 

I.    ZASADY OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs na projekt logo Gminy Mirów, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Mirów.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 31 stycznia 2022 r. i trwa do 18 marca 2022 r.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów określonych w pkt. 3.

II.      PRZEDMIOT KONKURSU

 1. Celem konkursu jest wyłonienie projektu logo Gminy Mirów, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną Gminy.
 2. Logo przeznaczone będzie do wszystkich materiałów promocyjnych, informacyjnych  i korespondencyjnych Gminy.
 3. Logo musi nawiązywać do tradycji oraz historii gminy, ale jednocześnie oddawać jej współczesny charakter.
 4. W warstwie informacyjnej LOGO zawierać musi nazwę gminy oraz wskazywać możliwości zaprezentowania strony www.

III.       UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Mirów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
  1. dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w pkt IV niniejszego Regulaminu;
  2. dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu.
 4. Każdy z uczestników może zgłosić jedną prace.

 

IV.      PRACE KONKURSOWE

 1. Na konkurs należy dostarczyć pracę konkursową, na którą złożą się:
  1. opis logo (idea, znaczenie, symbolika itp.);
  2. logo podstawowe w wersji kolorowej.
 2. Praca konkursowa powinna być zaprezentowana w formie wydruku oraz w formie elektronicznej. Materiały, o których mowa w pkt IV ust. 1 pkt a) należy zaprezentować w formacie A4, materiały wymienione w pkt IV ust. 1 pkt. b) w formacie A4 oraz w wersji elektronicznej o rozdzielczości min. 300 dpi: pliki w formatach PDF lub JPG lub TIF zapisane na nośnikach CD/DVD.
 3. Praca konkursowa musi być pozbawiona graficznych i tekstowych elementów identyfikujących uczestnika konkursu.
 4. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace zbiorowe.
 5. Prace dostarczone na konkurs nie podlegają zwrotowi.
 6. Do konkursu nie mogą być zgłaszane prace, które brały udział w innych konkursach.
 7. Prace zgłoszone na Konkurs muszą być wykonane samodzielnie i być pracami autorskimi. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do pracy konkursowej zgłoszonej do Konkursu.
 8. Pełnoletni uczestnicy Konkursu oraz opiekunowie uczestników niepełnoletnich ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać   w związku                        z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw  do zgłoszonych prac.
 9. Uczestnik wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej pracy konkursowej oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji m. in. w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach itp.

V.    TERMIN I MIEJSCE DOSTARCZENIA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Prace konkursowe z dopiskiem na kopercie „Logo Gminy Mirów” wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 18 marca 2022 r. do godz. 15.15 na adres: Urząd Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów (decyduje data wpływu) lub e-mailowo na adres: urzad@mirow.pl
 2. Dostarczenie prac konkursowych wraz z oświadczeniem jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem pracy konkursowej ponosi uczestnik Konkursu.

 

VI.      OCENA PRAC KONKURSOWYCH

 1. Oceny formalnej prac konkursowych dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
 2. Przy ocenie Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę następujące kryteria:
  • kryterium zgodności treści wykonanej pracy z tematem konkursu – 20 pkt;
  • kryterium pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu – 20 pkt;
  • kryterium funkcjonalności – zapewnienie możliwości edycji w różnych zastosowaniach i sytuacjach ekspozycyjnych – 10 pkt.

 

 1. Maksymalna ilość punktów przyznana przez jednego członka Komisji to 50 pkt.
 2. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej Laureatem zostanie autor pracy, która zdobędzie łącznie największą sumę punktów.
 3. W przypadku uzyskania największej liczby punktów przez dwa zgłoszone projekty logo rozstrzyga decyzja Wójta Gminy Mirów.
 4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu.
 6. Organizator ma prawo unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

VII.        NAGRODA

 1. Komisja dokona wyboru jednego zwycięskiego projektu na Logo Gminy Mirów. Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę o wartości 600 zł.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji zwycięskiego projektu  z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

VIII.         OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 31 marca 2022 r.
 2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie: urzad@mirow.pl
 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu, a także projektów konkursowych oraz umieszczenia tych informacji                   w materiałach reklamowych Organizatora oraz  w mediach i Internecie.

IX.      PRAWA AUTORSKIE

 1. Prace zgłoszone na konkurs wraz z prawem autorskim przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora Konkursu i nie będą zwracane.

X.    DODATKOWE INFORMACJE

 1. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie Organizator.

 X a.  Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:

 1. Formularz zgłoszenia (zał. nr 1 do Regulaminu),
 2. Formularze oświadczeń (zał. nr 2 i nr 3 do Regulaminu).

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz