Konkurs „Nasze gospodarstwo rolne”

Regulamin konkursu szkolnego  – Nasze Gospodarstwo Rolne.

 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Biuro Spisowe do spraw organizacji Powszechnego Spisu Rolnego 2020 na terenie Gminy Mirów.
 2. Konkurs prowadzony jest na podstawie niniejszego dokumentu zwanego w dalszej części Regulaminem.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10 września 2020 roku a kończy 25 września 2020 (ostateczny termin złożenia prac konkursowych).
 4. Celem konkursu jest:
 • rozwijanie zdolności plastycznych,
 • kompetencji cyfrowych,
 • kształtowanie umiejętności selekcji informacji,
 • korzystanie z różnorodnych źródeł informacji,
 • rozbudzanie wyobraźni, inwencji twórczej i kreatywności
 • popularyzacja rolnictwa oraz Powszechnego Spisu Rolnego 2020 

wśród uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Mirów a także ich rodzin.

 1. Odbiorcami konkursu są uczniowie szkół podstawowych z Mirowa Starego, Bieszkowa Dolnego oraz Zbijowa Małego.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach:
 1. Klasy I-IV
 2. Klasy V-VIII
 1. Konkurs polega na wykonaniu:
 • w kategorii wiekowej opisanej w punkcie 6a – pracy plastycznej w dowolnej technice, w maksymalnym formacie A4,
 • w kategorii wiekowej opisanej w punkcie 6b – prezentacji multimedialnej  o długości maksymalnej 10 slajdów. Praca winna być dostarczona na nośniku elektronicznym. 
 1. Tematyka konkursu winna nawiązywać do Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który obecnie prowadzony jest na terenie kraju. 
 2. Prace konkursowe oceniać będzie 5 osobowa komisja konkursowa składająca się z członków Gminnego Biura Spisowego.
 3. Prace należy składać do 25 września 2020 r. w placówkach szkolnych do których uczęszczają uczniowie biorący udział w konkursie. Każda z prac konkursowych winna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz zawierać informacje na temat nazwy szkoły oraz klasy, do której uczęszcza. 
 4. Komisja konkursowa dokonuje oceny w terminie do 29 września 2020 r.
 5. Komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę następujące kryteria:
 • związek pracy z tematyką konkursu,
 • kreatywność, pomysłowość i oryginalność pracy,
 • samodzielność wykonania,
 • wkład pracy własnej.
 1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach uczniowie otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Dla pozostałych uczestników przewidziano nagrody pocieszenia. Fundatorem nagród jest Urząd Statystyczny w Warszawie. 
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu oraz wyrażanie zgody rodziców/ opiekunów prawnych uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także na publikację wizerunku dziecka oraz jego pracy w zakresie niezbędnym do realizacji celów związanych z konkursem na stronach internetowych: Urzędu Gminy Mirów, gminnych placówek szkolnych, portalach społecznościowych oraz lokalnej prasie.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 4. Organizator nie przewiduje zwrotu dostarczonych prac. Z chwilą zgłoszenia ich do konkursu wszelkie autorskie prawa majątkowe i niemajątkowe przechodzą nieodpłatnie na Organizatora. Prace mogą być wykorzystywane i powielane do różnego rodzaju publikacji bez dodatkowej zgody autorów i ich opiekunów prawnych. 
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie ostateczne decyzje podejmuje Komisja Konkursowa. 
 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 29 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary.
 7. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu Gminy Mirów. 
 8. Uroczyste rozdanie nagród nastąpi w dniu 30 września 2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Mirów.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz