Pismo Kurator Oświaty

Mazowiecka Kurator oświaty wystosowała do rodziców list, w którym przypomina zasady uczęszczania uczniów na zajęcia z „wychowania do życia w rodzinie”. Prosimy rodziców o zapoznanie się z jego treścią:

Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa 

Warszawa, dn. 27 sierpnia 2019 r. KOG.571.175.2019 

Rodzice uczniów Szkół/placówek województwa mazowieckiego 

dotyczy: wprowadzania do szkół i placówek programów o charakterze wychowawczym i profilaktycznym 

Szanowni Państwo, 

rodzina odgrywa najważniejszą rolę w wychowaniu każdego dziecka. Szanując Państwa uprawnienia w zakresie współdecydowania o wyborze wartości, które wdrażane są Waszym dzieciom pragnę zwrócić uwagę na niepokojące informacje dotyczące prób wprowadzania do szkół programów edukacyjnych o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, w tym edukacji seksualnej, poza przyjętymi standardami prawnymi. 

Warto podkreślić, że działalność edukacyjna szkoły określona jest przez szkolny zestaw programów nauczania, które są dopuszczone przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły, uchwalany przez radę rodziców. Zatem włączenie każdego programu edukacyjnego o charakterze wychowawczym i profilaktycznym do realizacji na zajęciach szkolnych (także na zasadzie dobrowolnego w nich udziału), z pominięciem rodziców uczniów nie jest możliwe, bowiem Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania (art. 48 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. – Dz. U. z 1997r, Nr 78, poz. 483 ze zm.)

Chciałabym również wskazać, że system oświaty zawiera rozwiązania programowe i organizacyjne z zakresu edukacji seksualnej w ramach przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” uwzględniające konstytucyjne uprawnienia rodziców. Przepisy prawa zakładają możliwość rezygnacji z udziału ucznia w ww. zajęciach oraz obowiązek, aby w każdym roku szkolnym przed przystąpieniem do realizacji ww. zajęć wychowania do życia w rodzinie nauczyciel prowadzący zajęcia wraz z wychowawcą klasy przeprowadził co najmniej jedno spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów niepełnoletnich oraz z uczniami pełnoletnimi. Nauczyciel jest obowiązany przedstawić pełną informację o celach i treściach realizowanego programu nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych. Za przeprowadzenie tych spotkań, odpowiedzialny jest dyrektor szkoły. 

 

Drodzy Rodzice, każdy nowy rok szkolny to czas wyzwań edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół. Wspólnie zadbajmy o to, aby inicjatywy edukacyjne w szkołach służyły zdiagnozowanym i rzeczywistym potrzebom uczniów oraz oczekiwaniom rodziców. Liczę na Państwa zaangażowanie i troskę w wychowanie naszych uczniów, a Waszych dzieci. 

Z wyrazami szacunku 

Mazowiecki Kurator Oświaty /-/ Aurelia Michałowska 

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz