Procedura alarmu ewakuacyjnego

PROCEDURA ALARMU EWAKUACYJNEGO

 

ALARM EWAKUACYJNY

 praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji  

 

 1. CEL PROCEDURY

–    sprawdzić organizację i warunki ewakuacji w szkole,

–    wskazać  dyrektorowi  problemy,  które  mogą  zaistnieć  w  szkole  i utrudnić sprawną

i bezpieczną ewakuację,

–    przygotować    dyrektora,    nauczycieli,    uczniów    oraz    pracowników    do prawidłowej,   samodzielnej   ewakuacji   przeprowadzonej   przed   przybyciem zastępów straży pożarnej.

 

 1. OBIEKT

–    Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym

 

III. PODSTAWY URUCHOMIENIA PROCEDURY

 

W jakiej sytuacji:

–    zagrożenie pożarowe,

–    inne miejscowe zagrożenie.

Inne    miejscowe    zagrożenie    jest    to    zdarzenie    wynikające    z    rozwoju cywilizacyjnego  i  naturalnych  praw  przyrody  nie  będące  pożarem  ani  klęską żywiołową,  stanowiące  zagrożenie  dla  życia,  zdrowia,  mienia  lub  środowiska, któremu  zapobieżenie lub którego usunięcie skutków nie wymaga  zastosowania nadzwyczajnych środków.                 Np. awaria instalacji gazowej, zamach terrorystyczny, katastrofa budowlana, itd.

   Kto: 

 każdy  kto  zauważy  pożar  lub  inne  zagrożenie  ma  obowiązek  powiadomić dyrektora,  gdy  nie  ma  w  pobliżu  przełożonego,  a  zwłoka  byłaby  niekorzystna zarządzić ewakuację.

 

Nie należy zwlekać z alarmowaniem straży pożarnej i ogłoszeniem ewakuacji.

 

 1. SYGNAŁ ALARMOWY – sposób ogłoszenia alarmu

 

Sygnał   alarmowy   obowiązujący   w   szkole   to   sygnał   dźwiękowy   (dzwonek)

przerywany 2-3 sek. dzwonek 2-3 sek. przerwa (—   —   —),

 

Sygnał dźwiękowy powinien trwać do czasu zakończenia ewakuacji lub do czasu gdy pozwolą na to warunki.

 

Włącznik dzwonka znajduje się w budynku głównym.

 

W każdym wypadku zagrożenia wymagającego ewakuacji kilkakrotnie powtarzamy słowny komunikat – „UWAGA OGŁASZAM EWAKUACJĘ SZKOŁY”.

 

W  przypadku  awarii  bądź  braku  energii  elektrycznej  alarm  ogłaszany  jest zapowiedzią słowną dyrektora szkoły lub woźnej.

„UWAGA OGŁASZAM EWAKUACJĘ SZKOŁY”.

 

 1. MIEJSCA DO EWAKUACJI

 

Wyznacza się na miejsce zbiórki boisko szkolne.

 

 1. PRZYDZIAŁ OBOWIĄZKÓW

 

Woźna lub osoba ją zastępująca:

–  wyłącza  dopływ  prądu,  przeciwpożarowy  wyłącznik  prądu  znajduje  się  przy

głównym wejściu z prawej strony, zakręca butle z gazem w szkolnej kuchni i pomieszczeniu socjalnym,

–  wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora, np. ogłasza alarm ewakuacyjny.

 

 Sprzątaczka lub osoba ją zastępująca:

– sprawdza  czy  wszystkie  wyjścia  ewakuacyjne  są  otwarte,  jeżeli  nie  to natychmiast je otwiera,

– zamyka okna na korytarzach,

– wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

 

Dyrektor:

–    powiadamia służby ratunkowe wg. ustalonej kolejności,

–    podejmuje decyzję o ewakuacji,

–    organizuje akcję ratowniczą,

–    sprawdza stan uczniów, nauczycieli i pracowników obsługi,

–    współdziała ze służbami ratowniczymi,

 

Wychowawcy klas, nauczyciele:

–    nakazują opuszczenie budynku uczniom,

–    nadzorują przebieg ewakuacji,

–    wykonują polecenia dyrektora.

 

  VII.  ZASADY PROWADZENIA EWAKUACJI

 

Ewakuację  prowadzi  się  w  każdym  przypadku  poprzez  wyjście  z  danego pomieszczenia  przez  pionowe  i   poziome  drogi  ewakuacyjne  zgodnie z oznakowaniemewakuacji (ostateczna  decyzja  dotycząca  kierunku ewakuacji   należy   do   opiekuna   grupy       zależy   od   zaistniałej   sytuacji niekoniecznie   musi   pokrywać   się   z   kierunkiem   określonym   przez   znaki ewakuacyjne).

Po zarządzeniu ewakuacji nauczyciele i pozostały personel szkoły znajdujący się

w pomieszczeniach budynku ma za zadanie:

–    otworzyć drzwi na drogach komunikacji ogólnej i ewakuacyjne zapasowe,

–    wyłączyć lub zabezpieczyć urządzenia i materiały, które stwarzają zagrożenie,

–    kierować ewakuacją,

 

Nauczyciele pod, których opieką przebywają uczniowie mają za zadanie zająć się jedynie tą grupą, jej ewakuacją i bezpieczeństwem.

Zobowiązuje  się  nauczycieli  do  zdyscyplinowania  grup  z  którymi  prowadzą zajęcia  w  chwili  ogłoszenia  alarmu,  sprawdzania  obecności  uczniów  na  początku każdej  lekcji.

Po usłyszeniu alarmu nauczyciel prowadzący zajęcia z daną klasą podejmuje następujące działania:

– zarządza opuszczenie klasy, polecenie uczniom należy wydawać głosem spokojnym. Nauczyciel określa jak dzieci mają opuścić zajmowane pomieszczenie: spokojnym krokiem czy wpół biegiem, zabierając ze sobą pomoce naukowe czy też bez nich. W przypadku półbiegu (używanego tylko w razie wielkiego niebezpieczeństwa), pomoce naukowe zawsze się porzuca. Następnie nauczyciel staje koło drzwi, aby zapobiec ewentualnemu zakłóceniu porządku i opuszcza klasę ostatni, po upewnieniu się, że nikt nie pozostał w pomieszczeniu.

Opuszczając  sale  lekcyjne, pozostawiamy  drzwi  do  pomieszczeń  zamknięte  (nie  na  klucz),  okna  również powinny  zostać  zamknięte.  Nauczyciel,  opiekun  grupy  zabiera  ze  sobą  dziennik lekcyjny.  Po  opuszczeniu  obiektu  nauczyciel  udaje  się  z  grupą  uczniów  na  boisko szkolne ustawia w dwuszeregu i sprawdza obecność. Tak ustawiona grupa pozostaje na  miejscu  razem  z  nauczycielem,  opiekunem  do  czasu  wydania  odpowiednich decyzji przez dyrektora (lub DAR – dowódca akcji ratowniczej).

W czasie ewakuacji należy kierować się zaistniałą sytuacją przy zachowaniu poniższych zasad:

–    nie przeciskać się w przeciwległym kierunku do ruchu ludzi,

–    izolować  pomieszczenia  w  których  powstał  pożar  od  pozostałych  przez

zamknięcie drzwi,

–    w pierwszej kolejności ewakuować osoby z tych pomieszczeń gdzie występuje

realne zagrożenie dla życia i zdrowia oraz osoby niepełnosprawne,

–    na poszczególnych odcinkach całej drogi ewakuacji nadzorować ewakuację,

–    nie dopuszczać do powstania spiętrzeń, bezwładnego ruchu względnie paniki,

–    zachować spokój i opanowanie,

–    łagodzić powstającą sytuację napięciowo – nerwową,

–    nie dopuścić do powracania pracowników i uczniów w poprzednie miejsca,

–    w  przypadku  zaginięcia  osoby  natychmiast  zgłosić  ten  fakt  pierwszemu

napotkanemu strażakowi pytając go o nazwisko,

–    udzielić w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej i lekarskiej,

–    podporządkować się kierującemu akcją ratowniczą,

–    w  przypadku  konieczności  ratowania  lub  samoratowania  się  z  zadymionego

pomieszczenia  należy  pamiętać,  że  najmniejsze  zadymienie  występuje  przy

posadzce trzeba więc pełzać lub czołgać się i głowę trzymać jak najniżej,

 

VIII.  PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE  Z EWAKUACJĄ

 

Wyjścia   ewakuacyjne   w   rozpatrywanym   obiekcie   to   drzwi   które   prowadzą bezpośrednio  na  zewnątrz  budynku,  drogi  ewakuacyjne  to  korytarze  –  łączniki między poszczególnymi segmentami oraz klatki schodowe.

 

Poziome drogi ewakuacyjne stanowią korytarze.

 

Pionowe drogi ewakuacyjne to schody – klatki schodowe wewnątrz obiektu szkoły.

 

Przejście   ewakuacyjne   to   droga   którą   musi   przebyć   człowiek   od   najdalej

położonego miejsca pobytu w danym pomieszczeniu do wyjścia z pomieszczenia na

drogę ewakuacyjną (z reguły na korytarz).

 

Dojście    ewakuacyjne    to    droga,    którą    przebywa    człowiek    od    wyjścia

z pomieszczenia  wzdłuż  osi  drogi  ewakuacyjnej  do  krawędzi  najbliższego  stopnia schodów,   zaś   w   przypadku   pomieszczeń   położonych   na   parterze   do   drzwi

ewakuacyjnych prowadzących na zewnątrz.

 

Wymagania   szczegółowe   dla dróg i wyjść ewakuacyjnych, a w szczególności:      

 1. maksymalną długość dojść i przejść ewakuacyjnych,
 2. warunki techniczne jakim powinny odpowiadać korytarze i klatki schodowe,
 3. warunki techniczne  innych  pomieszczeń  stanowiących  drogi  ewakuacyjne, określają   przepisy    budowlane   w dziale VI „Bezpieczeństwo pożarowe” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

 1. PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

Art. 4. ust. 1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową jest obowiązany:

4)  zapewnić  osobom  przebywającym  w  budynku,  obiekcie  budowlanym  lub  na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia     21 kwietnia 2006r.    w    sprawie    ochrony    przeciwpożarowej    budynków,    innych    obiektów budowlanych i terenów.

 • 13.1 Właściciel lub zarządca obiektu zawierającego strefę pożarową przeznaczoną dla ponad  50  osób  będących  jej  stałymi  użytkownikami,  niezakwalifikowaną  do kategorii ludzi ZL IV, powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji.
 1. Właściciel lub  zarządca  obiektu  powinien  powiadomić  właściwego  miejscowo komendanta  powiatowego  (miejskiego)  Państwowej  Straży  Pożarnej  o  terminie przeprowadzenia działań, o których mowa w ust. 1 ,nie później niż na tydzień przed

ich przeprowadzeniem.

 

 

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz