Ubezpieczenie uczniów

Oto szczegółowe warunki tegorocznego ubezpieczenia dla uczniów:

OFERTA  UBEZPIECZENIA  SZKOLNEGO

przygotowana przy udziale firmy Inter – Broker Sp. z o.o.  dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym 

 

 

 

Program ogólnopolski – Rok szkolny 2019/2020

Osoba do kontaktu:

Imię i nazwisko Mariusz Filus
Telefon kontaktowy 56/ 658-42-85 lub  697 990 901
Adres e-mail m.filus@interbroker.pl

 

Zgłoszenie roszczenia

 

InterRisk TU S.A.:

 

– telefonicznie za pośrednictwem Call Center pod nr telefonu 022 575-25-25, – pisemnie (odpowiedni druk zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami):

  1. pocztą tradycyjną na adres: InterRisk TU S.A., Aleje Jerozolimskie 162a, 02-342

Warszawa, z dopiskiem „Likwidacja szkód”

  1. pocztą elektroniczną na adres mail: szkody@interrisk.pl,

– online na stronie https://www.interrisk.pl/interrisk/zglosszkode/

 

 

OPCJA PODSTAWOWA PLUS ZESTAWIENIE WARIANTÓW

Rodzaj świadczeń InterRisk
10 000 zł 
śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku  (w tym również zawał serca i udar mózgu) 10 000 zł
koszty nabycia wyrobów medycznych, będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych
koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 3 000 zł
uszczerbek na zdrowiu w wyniku padaczki jednorazowo –  1 000 zł
zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy jednorazowo –  1 000 zł
śmierć przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku jednorazowo –  1 000 zł
pogryzienie przez psa, pokąsania lub ukąszenia jednorazowo –  200 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku za 1% uszczerbku zgodnie z tabelą norm uszczerbku na zdrowiu – szeroka tabela 100 zł za 1% uszczerbku
wstrząśnienie mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 200 zł
amputacja kończyny lub części kończyny w wyniku nowotworu złośliwego jednorazowo –  1 000 zł
dodatkowa ochrona podczas wycieczki szkolnej – uszczerbek na zdrowiu 200 zł

 

Uszkodzenie ciała w wyniku nieszczęśliwego wypadku bez uszczerbku na zdrowiu 150 zł
Zakup lub naprawa okularów korekcyjnych uszkodzonych w wyniki

NNW

Limit 200 zł
Zdiagnozowanie bąblowicy, boreliozy, toksoplazmozy, zapalenia opon mózgowych, wścieklizny

+ koszty leczenia związane z ukąszeniem/ usunięciem kleszcza

400 zł

 

+200 zł

OPCJE DODATKOWE
Opcja Dodatkowa D1 – Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 25 000 zł
Opcja Dodatkowa D2 – oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku II stopień 500 zł
III stopień – 1 500 zł
IV stopień – 2 500 zł
Opcja Dodatkowa D3 – odmrożenia II stopień 500 zł
III stopień – 1 500 zł
IV stopień – 2 500 zł
Opcja Dodatkowa D4 – pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie od drugiego  dnia pobytu w szpitalu) 50 zł / za każdy dzień
Opcja Dodatkowa D5 – pobyt w szpitalu w wyniku choroby (świadczenie od drugiego  dnia pobytu w szpitalu) 30 zł / za każdy dzień
Opcja Dodatkowa D6 –  Poważne choroby 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D7 – koszty operacji plastycznych w wyniku

nieszczęśliwego wypadku

 

do 600 zł
Opcja Dodatkowa D10 – koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 700 zł
Opcja Dodatkowa D12 – zdiagnozowanie u Ubezpieczonego wady wrodzonej serca 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D13 – koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – limit na ząb 400 zł do 1 000 zł
Opcja Dodatkowa D15 – Assistance EDU PLUS Zgodnie z OWU
Opcja Dodatkowa D18 – Zwrot kosztów leków do 500 zł
PODSUMOWANIE
Składka łączna:

(uwzględniająca Opcje dodatkowe) z włączeniem wyczynowego uprawiania sportu

22,00 zł 

 

 

 

  1. INFORMACJE DODATKOWE
  2. Konflikt interesów

W nawiązaniu do art. 32 ust. 1 pkt 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń spółka InterBroker oświadcza, że ani ona, ani jej pracownicy nie są stroną umów agencyjnych lub zleceń, których przedmiotem byłoby reprezentowanie interesów zakładów ubezpieczeń. Jednocześnie informujemy, że nie posiadamy akcji albo udziałów zakładów ubezpieczeń. uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu tych zakładów.

Również żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w spółce Inter-Broker.

  1. Wynagrodzenie spółki Inter-Broker

Usługi brokera ubezpieczeniowego są dla Państwa nieodpłatne – na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń informujemy, że Inter-Broker sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie w formie prowizji (kurtażu) uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.

  1. Skargi i reklamacje

Informacja o możliwości złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów – zgodnie z załączonym do niniejszej analizy Regulaminem.

  1. Strategia dystrybucji spółki Inter-Broker

Na podstawie obowiązku wynikajacego z art. 10 rozporządzenia delegowanego

Komisji (UE) 2017/2358 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń, spółka Inter-Broker posiada opracowaną Strategię dystrybucji produktów ubezpieczeniowych (ubezpieczeń). Jednocześnie informujemy, że spółka Inter-Broker nie jest twórcą lub współtwórcą produktów ubezpieczeniowych, pełniąc wyłącznie rolę pośrednika, który dokonuje personalizacji i dostosowywania istniejących produktów w kontekście działalności i potrzeb oraz wymagań jej klientów.

  1. Tajemnica klienta

Na podstawie obowiązku wynikajacego z przepisu art. 32 ust. 3 pkt 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń spółka Inter-Broker zachowuje w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń i obowiązek ten ciąży na spółce również po rozwiązaniu stosunku umownego z klientem.

  1. Archiwizacja dokumentacji

Na podstawie obowiązku wynikajacego z przepisu art. 32 ust. 3 pkt 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń spółka Inter-Broker przechowuje dokumentację dotyczącą wykonywanej działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń, w szczególności pełnomocnictwa do wykonywania czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń w imieniu klienta oraz dokumenty dotyczące wynagrodzenia brokera, przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy z klientem.

  1. Dane osobowe

Inter-Broker sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegana obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Szczegółowo kwestie ochrony danych osobowych regulują umowy powierzenia przetwarzania tych danych, zawierane z klientami spółki.

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów jest Inter-Broker sp. z o.o. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w spółce jest p. Emilia Sobierajska (radca prawny), tel. 56 658 42 60, e-mail: inspektor@interbroker.pl. Kontakt ze wskazaną osobą możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz w okolicznościach przewidzianych przez Kodeks pracy).

 

 

 

Z poważaniem

 

Mariusz Filus

Broker ubezpieczeniowy

Post Author: admin

Dodaj komentarz