O nas

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BIESZKOWIE DOLNYM

BIESZKÓW DOLNY 87

26 – 503 MIRÓW STARY

e -mail: psp_w_bieszkowie_dolnym@wp.pl

 Mottem szkoły jest myśl:

 

„Edukacja, to nie wyścig, ale spokojna, twórcza praca na miarę możliwości dziecka”.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym jest publiczną, sześcioklasową szkołą podstawową wraz z oddziałem przedszkolnym, do obwodu której, zostały włączone następujące miejscowości: Bieszków Dolny, Bieszków Górny, Rogów od  nr 85 do 178.

Od 01.09.2008r. – do chwili obecnej , w drodze konkursu – mgr Pelagia Małgorzata Olszewska – pełni funkcję dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym.

W placówce  łącznie z  dyrektorem zatrudnionych  jest 14 nauczycieli, w tym 8 dyplomowanych, 3 mianowanych, 3 kontraktowych, w tym pięciu pracuje na niepełnych etatach oraz zatrudnionych  jest  dwóch pracowników obsługi.  Każdy nauczyciel posiada kwalifikacje do nauki przynajmniej dwóch przedmiotów, a wielu i więcej. Kwalifikacje zdobyli poprzez ukończenie drugiego kierunku na wyższych uczelniach, ukończyli studia podyplomowe lub kursy kwalifikacyjne.

W szkole znajduje się pracownia komputerowa z dostępem do Internetu, sześć sal lekcyjnych, biblioteka, sala gimnastyczna, kuchnia z jadalnią.

Na placu szkolnym powstał gminny kompleks sportowy „Orlik”, a także zostało wybudowane pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, z którego korzysta Klub Sportowy „Grafia Mirów”.

Szkoła realizuje cele i zadania ujęte w podstawie programowej, a także w Koncepcji Pracy Szkoły, Programie Profilaktyki  i Programie Wychowawczym. Działania szkoły służą wszechstronnemu rozwojowi ucznia, przygotowania go do życia i podejmowania kolejnych zadań edukacyjnych.  W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,  szkoła realizuje również programy profilaktyczne takie, jak: Klub Bezpiecznego Puchatka, Trzymaj formę, Radosny uśmiech – radosna przyszłość, Nie Pal Przy Mnie Proszę, Znajdź Właściwe Rozwiązanie, Pierwszydzwonek, B&N – czyli B, jak bezpieczny, N – jak niechroniony.

Szkoła kultywuje tradycje patriotyczne, regionalne i religijne poprzez organizowanie: apeli szkolnych, akademii i uroczystości, w których udział biorą: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy, przedstawiciele samorządowi i zaproszeni goście. Dyrektor wraz z nauczycielami starają się, aby szkoła była nie tylko miejscem nauki, ale również kultury, rozrywki, integracji i spędzania czasu wolnego.

Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone są koła zainteresowań, zajęcia sportowe, zajęcia logopedyczne, zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności naszych uczniów. Organizowane są również zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów w wyrównywaniu wiedzy. Prowadzone są zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, korekcyjno – kompensacyjne, a także rewalidacyjne.  Każdy uczeń ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności w różnych dziedzinach, poprzez udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych, na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W szkole organizowane są różnorodne uroczystości  wynikające z wypracowanego i kultywowanego od lat ceremoniału szkolnego. Wszystkie przygotowywane są z ogromnym zaangażowaniem, dostarczając ich odbiorcom wielu wrażeń.

Uczniowie PSP w Bieszkowie Dolnym poza nauką systemem klasowo – lekcyjnym, zdobywają wiedzę i umiejętności również poprzez takie formy zajęć, jak: wyjazdy do instytucji kulturotwórczych (spektakle teatralne, projekcje filmowe, lekcje muzealne, spotkania z ciekawymi ludźmi), wycieczki rowerowe, rajdy piesze, wycieczki klasowe i szkolne, wyjazdy na basen czy lodowisko.

Uczniowie korzystają z gorącego posiłku w formie cateringu w okresie od października do maja  w ramach realizacji rządowego programuPomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Od 1 września 2009 roku szkoła jest realizatorem programu „Szklanka mleka”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego.

Celem ww. programu jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych. Dzieci z oddziału przedszkolnego         i  wszyscy uczniowie mają możliwość wypicia w szkole 0,25 l mleka o najwyższej jakości.   Trzy razy w tygodniu otrzymują świeże (pasteryzowane) mleko w kartonikach.
Dzieci  z klas 0 – III uczestniczą w programie Wspólnej Polityki Rolnej  „Warzywa i owoce w szkole”. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym.
Dzieci uczestniczące w programie otrzymują 2, 3 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa
(jabłka, gruszki, truskawki, borówki amerykańskie, marchewkę, słodką paprykę, rzodkiewki, pomidorki i kalarepę oraz soki owocowe i warzywne).

Od 1 grudnia 2008r. w szkole rozpoczął działalność Uczniowski Klub Sportowy, pod nazwą „Heros” zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu. W ramach pracy klubu nauczyciel wychowania fizycznego pan Karol Kaczmarzyk  prowadzi dodatkowe zajęcia sportowe w klasach IV – VI doskonalące sprawność fizyczną dzieci i przygotowujące ich do udziału w zawodach sportowych.

Dzień 18 listopada 2010 roku na długo zapisze się w pamięci naszej szkoły. W tym dniu uroczyście otwarto Kompleks Boisk Sportowych Orlikw ramach realizacji projektu „Moje Boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym. W skład kompleksu sportowego wchodzi:
– boisko ze sztuczną trawą o wymiarach 30 m x 60 m do piłki nożnej,
– boisko z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 19 m x 32 m do piłki siatkowej i piłki koszykowej.
Obiekt posiada również oświetlenie, budynek sanitarno – szatniowy z pomieszczeniem dla trenera, magazynkiem sprzętu, szatniami, ubikacjami i natryskami. „Orlik” jest obiektem ogólnodostępnym, nieodpłatnym, umożliwiającym uprawianie różnych dyscyplin sportowych na bezpiecznych i nowoczesnych kompleksowych boiskach, przez dzieci i młodzież z całej Gminy Mirów. Obiekt ten ma służyć popularyzacji zdrowego i aktywnego stylu życia. Niech więc służy wszystkim tym, którzy będą z niego korzystać.

Szkoła realizowała działania Gminy Mirów na rzecz uczniów poprzez realizację projektu  w  ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych na podstawie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.  

Projekt pod nazwą „Należę do świata – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół Gminy Mirów”, był  realizowany w okresie od 01.10.2009r. – 31.06.2010r. Uczniowie bardzo chętnie  uczestniczyli    w zajęciach pozalekcyjnych takich, jak: zajęcia logopedyczne, psychologiczne, opieka pedagogiczna połączona z realizacją autorskiego programu, zajęcia pobudzające świadomość  i ekspresję kulturalną (teatralne i muzyczno – taneczne) oraz zajęcia sportowe rozładowujące stres  i napięcie emocjonalne uczniów. Celem realizacji projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych naszych uczniów poprzez wprowadzenie bogatej oferty dodatkowych  zajęć pozalekcyjnych, kształtujących postawy otwartości na pozyskiwanie wiedzy. Zajęcia cieszyły się ogromną popularnością, zwłaszcza, że uczniowie mieli zapewniony dowóz i poczęstunek.

W ramach realizacji rządowego programu „Radosna szkoła”, a więc wsparcia finansowego dla organów prowadzących szkoły, w roku szkolnym 2010/2011zakupione zostały pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole na kwotę 6,000 zł. Projekt został opracowany w odpowiedzi na Nową Podstawę Programową, obowiązującą od września 2009 roku. Z powodu rozpoczęcia nauki w szkole przez dzieci 6-letnie, program miał za zadanie umożliwić dzieciom z terenów wiejskich dostęp do nowoczesnych pomocy edukacyjnych oraz stworzyć takie warunki do wyposażenia szkół, aby były dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dzięki powyższemu programowi najmłodsi uczniowie naszej szkoły mają stworzone odpowiednie warunki by móc uczyć się także przez zabawę.

W roku szkolnym 2011/2012 pan pedagog Piotr Kowalik realizował program profilaktyczny  z uczniami klasy VI pt. „Razem znaczy skuteczniej” w liczbie 29 godzin dydaktyczno – warsztatowych. Spotkania z dziećmi były nastawione na uczenie się prawidłowych zachowań, poznanie skutków zażywania dopalaczy, alkoholu, nikotyny oraz innych środków uzależniających. Realizacja programu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach w ramach realizacji tego programu.

PSP w Bieszkowie Dolnym realizowała projekt pt. ,,Ku rozwojowi z indywidualizacją”, który  był koordynowany przez Gminę Mirów. Czas realizacji projektu obejmował okres od 02.09.2013 r. do 30.06.2014 rPriorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt obejmował wsparciem klasy I – III, które zostały doposażone w pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny, adekwatnie do potrzeb wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających uczniów. Doposażenie    w szkołach podstawowych w odpowiedni sprzęt wpłynął niewątpliwie na efektywność prowadzonych zajęć, wyposażenie podniosło standardy nauczania.

  W naszej szkole realizowane były następujące zajęcia:

 – zajęcia dla uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania (30h),

 – zajęcia  rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze uczniów (30h),

 – zajęcia logopedyczne dla uczniów z zaburzeniami w rozwoju mowy (30h),

 –  gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy (30h).

Postawione w projekcie cele były bezpośrednią odpowiedzią na zdiagnozowane problemy. Dodatkowe zajęcia przyczyniły się do rozwijania zainteresowań jak i zdolności uczestników.  Celem głównym projektu było zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia 25 dzieci z klas I – III.

W roku szkolnym 2013/2014 w oddziale przedszkolnym prowadzone były dla dzieci nieodpłatne dodatkowe zajęcia rytmiki i języka angielskiego, które cieszyły się dużym powodzeniem wśród naszych milusińskich.

W okresie od marca do czerwca 2014r. uczniowie klasy III, pod opieką wychowawcy pani Mirosławy Parszewskiej, odbyli 15 wyjazdów na basen do Starachowic, w ramach realizacji projektu  ,,Klasa trzecia uczy się pływać”. Uczniowie zaliczali godzinną naukę pływania pod nadzorem profesjonalnych instruktorów. W I półroczu roku szkolnego roku szkolnego 2014/2015 projekt ,,Klasa trzecia uczy się pływać”był kontynuowany.Pod opieką wychowawcy pani Lucyny Wlazło, uczniowie III klasy odbyli 17 wyjazdów na basen również do Starachowic. Wyjazdy te cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród uczniów, toteż w drugim półroczu zostały zorganizowane dwa wyjazdy na basen, a w roku 2015 kolejne dwa dla uczniów klas I – III . Koszty wyjazdów na basen pokryła Gmina Mirów.

W PSP w Bieszkowie Dolnym był realizowany  własny projekt edukacyjny pod nazwą „Żyj zdrowo i bezpiecznie”. Autorami projektu byli nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, adresatami zaś uczniowie z klas 0 – III.  Aktywnie brali w nim udział też rodzice i nauczyciele. Projekt był realizowany  w okresie od 1 października 2013r. do 31 maja 2014r. Był on wskazówką dla młodego człowieka, jak powinien postępować, aby uniknąć zagrożeń własnego zdrowia i życia oraz dostarczył dzieciom określonych wzorców postępowania. Przedsięwzięcia projektu zostały podzielone na trzy etapy: jesień, zima, wiosna. Każdy z etapów miał temat przewodni związany z  troską o zdrowie i bezpieczeństwo. Formami realizacji projektu były między innymi: zajęcia lekcyjne, zajęcia i wycieczki tematyczne, gimnastyka korekcyjna, wyjazdy na basen do Starachowic, konkursy,  forum dla rodziców, prelekcje, spotkania z policjantem, pielęgniarką szkolną, lekarzem, inscenizacje, wykonanie plakatu, zajęcia ruchowe, quizy, emisja filmów, zajęcia w terenie. Projekt został ukierunkowany na zadania znane nauczycielom, które wspierają rodzica w prawidłowym rozwoju ich dzieci. Dominującym  zadaniem było to, aby dziecko dowiedziało się, jak należy dbać o zdrowie oraz jakie mu grożą niebezpieczeństwa i umiało je rozpoznawać. Aby potrafiło unikać pułapek oraz zdolne było do samokontroli, odpowiednio zachowywało się na drogach, w miejscach publicznych w domu, w sytuacjach zagrożenia życia.

Podsumowaniem realizacji projektu była prezentacja multimedialna ze wszystkich wdrożonych działań, którą przygotowała nauczyciel oddziału przedszkolnego pani Aneta Pytoń – Grabda.

W roku szkolnym 2014/2015 PSP w Bieszkowie Dolnym realizowała własny projekt edukacyjny pod nazwą „Poznaj swój kraj – MAZOWSZE”.Projekt został opracowany przez zespół humanistyczny, a realizatorami projektu byli nauczyciele i uczniowie według przydzielonych zadań  w harmonogramie projektu. Podsumowanie odbyło się w listopadzie 2015r. w formie prezentacji multimedialnej, która została zaprezentowana rzez panią Magdalenę Lelonek uczniom i rodzicom w czasie zebrania.

W oddziale przedszkolnym natomiast realizowany był projekt „DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”, przy wsparciu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego   w Poznaniu w partnerstwie z ośmioma innymi uczelniami medycznymi, którego celem było objęcie edukacją i profilaktyką stomatologiczną dzieci w wieku 0-5 lat oraz osób dorosłych – rodziców  i opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych. W ramach projektu promowane  były zachowania prozdrowotne oraz profilaktyka chorób jamy ustnej u dzieci.

W okresie od 01.07.2014r. do 31.08.2014r. dzięki środkom Unii Europejskiej pozyskanym przez Gminę Mirów we współpracy z dyrektorami szkół podstawowych trwała realizacja projektu systemowego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Mirów”. Celem projektu było przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym, a celem szczegółowym było zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi poprzez stworzenie   w 4 oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych przy szkołach podstawowych Gminy Mirów warunków umożliwiających objęcie wychowaniem przedszkolnym jak najmłodsze dzieci.

Realizacja projektu w PSP w Bieszkowie Dolnym polegała na zakupie dodatkowego wyposażenia dostosowanego do potrzeb i możliwości ww. grupy dzieci, dostosowaniu pomieszczeń do możliwości i potrzeb dzieci młodszych, organizacji placu zabaw, wyposażenia stanowisk nauczycieli oraz wyposażenia oddziału przedszkolnego w pomoce dydaktyczne i edukacyjne i sprzęt niezbędny do utrzymania czystości.
Tak więc przy Orliku powstał plac zabaw, który został wyposażony w zjeżdżalnię, konika na sprężynie i karuzelę. Kompletnie wyposażono salę oddziału przedszkolnego w nowe meble, stoliki, krzesełka, położono wykładzinę, założono rolety w oknach. Zakupiono do sali tablicę interaktywną, projektor, laptopa z drukarką,  telewizor, odtwarzacz CD i DVD, odkurzacz, urządzenie wielofunkcyjne 4 w 1,  nowe zabawki i pomoce dydaktyczne, jak również artykuły do pracy z dziećmi. W łazienkach wymieniono wszystkie sedesy, umywalki i uszkodzone baterie. W szatni pojawiły się szafki dla dzieci na buty i kurtki. Do szkolnej kuchni została zakupiona zmywarka  z wyparzaczem. Doposażono szkolną kuchnię w talerze , kubki dla dzieci oraz sztućce.  Całkowity koszt projektu wyniósł 60112,00 zł.         

W roku szkolnym 2015/2016 szkoła zrealizowała rządowy program  „Książki naszych marzeń”.Cel programu to promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji  i zainteresowań czytelniczych poprzez wsparcie finansowe organów prowadzących m.in. szkoły podstawowe.  Przede wszystkim umożliwił on zakup książek do biblioteki szkolnej na kwotę  1625 zł. Wkład własny gminy wyniósł 20%, czyli 325 zł. Do biblioteki szkolnej zostały zakupione 70 pozycji  książkowych o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, książki niebędące podręcznikami, które są lekturami i jednocześnie rozwijają kompetencje, zainteresowania  i uzdolnienia dzieci.

Szkoła współpracuje z rodzicami uczniów, Gminą Mirów, różnymi instytucjami, stowarzyszeniami oraz innymi szkołami i placówkami, czyli z tymi, którym leży na sercu dobro polskiej oświaty.

Post Author: admin

Dodaj komentarz