Uzasadnienie wyboru patrona

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2021/2022

Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły  Podstawowej

 w Bieszkowie Dolnym  z  dnia 1 lutego 2022 r.

Uzasadnienie wyboru imienia

dla Publicznej  Szkoły Podstawowej w Bieszkowie  Dolnym.

             W listopadzie 2021 roku Rada Pedagogiczna podjęła decyzję o nadaniu imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym. Opracowała plan i harmonogram działań  niezbędnych do wyłonienia patrona.  Procedura  wyboru  imienia  dla  naszej  placówki  odbywała  się  w  IV  etapach :

etap I – wyłonienie  kandydatur  na  patrona szkoły,

etap II – prezentacja  kandydatur,

etap III – głosownie  i  wybór  patrona,

etap IV – przygotowanie  odpowiedniej  dokumentacji.

           W  toku  głosowania wyborcy wytypowali  patrona pod nazwą: Jan Kochanowski.             W  wyborach uczestniczyli pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice. Zdecydowana większość (83,24 % głosujących) poparło inicjatywę nadania w/w imienia.

            Nadanie szkole nazwy : Publiczna  Szkoła  Podstawowa  im. Jana Kochanowskiego          w Bieszkowie Dolnym zainspiruje naszą placówkę do licznych działań intelektualnych                          i wychowawczych, które na trwałe wpiszą się w tradycje naszej instytucji  oświatowej, pozwolą na realizację wielu zadań oraz będą pomocą w kształtowaniu u uczniów postawy szacunku do swojej  placówki  i promowania jej pozytywnego wizerunku. Przez przyjęcie patrona szkoła uzyska swoistą indywidualność, tożsamość wyróżniającą ją spośród innych szkół w najbliższym otoczeniu.

            Nazwisko i twórczość Jana Kochanowskiego zna prawie każdy Polak, jest on powszechnie uważany za najwybitniejszego poetę Polski i Słowiańszczyzny, aż do czasów Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego, jest bliski tym, którzy interesują się polską poezją, którym bliska jest mowa polska oraz spuścizna poety przeniknięta wiarą w harmonię świata, praw natury, możliwości ludzkiego umysłu, obywatelską służbę ojczyźnie.

            Jan Kochanowski urodził się w 1530 roku w Sycynie w rodzinie ziemiańskiej. Od 1544 roku studiował w Akademii Krakowskiej, później w Królewcu i Padwie. Wiele podróżował po Europie, gdzie nawiązał kontakty z przedstawicielami europejskiej literatury               i humanistyki. Po powrocie służył na dworach możnowładców małopolskich, był dworzaninem i sekretarzem Zygmunta Augusta. Po śmierci króla osiadł w rodzinnym Czarnolesie, biorąc okazjonalnie udział w życiu publicznym. Spokojne życie ziemianina przerwała śmierć ukochanej córeczki Urszulki, której poświęcił „Treny”, a następnie drugiej córki Hanny. Osobiste tragedie przyczyniły się do pogorszenia jego stanu zdrowia. Poeta zmarł nagle w Lublinie w 1584 roku, pochowany został w Zwoleniu.

            Wielkość Kochanowskiego jako poety jest niezaprzeczalna. Jego zasługi dla rozwoju polskiego języka poetyckiego i poezji są niepomierne. Fenomen twórczości poety polega m.in. na tym, że stworzył poezję, w której jednocześnie wypowiada prawdy uniwersalne                 i zapisuje swoje życie. Poezja Kochanowskiego jest prosta i tajemnicza zarazem, stanowi symbol równowagi ducha i harmonii. Poeta wprowadził do polskiej kultury model tragedii antycznej, jej budowę i język, wsławił się również jako tłumacz, jego przekład biblijnej Księgi Psalmów do dziś zachwyca siłą poetyckiego oddziaływania. Jako poeta liryczny pozostawił po sobie pieśni i fraszki, które powstawały przez wiele lat. Zróżnicowanie tematyczne i artystyczne należą do liryki filozoficznej, refleksyjnej, obyczajowej czy patriotycznej. Dziełem zamykającym drogę twórczą Kochanowskiego są „Treny” powstałe wkrótce po śmierci córki Urszulki i jej pamięci zostały dedykowane. Olbrzymie są też zasługi poety w dziedzinie wersyfikacji, to on utrwalił większość miar polskiego wiersza sylabicznego. Poeta był największą indywidualnością w dziejach literatury staropolskiej, Niemal od początku cieszył się uznaniem jako poeta i człowiek i właśnie te kwestie zdecydowały, że na patrona naszej szkoły wybrano Jana Kochanowskiego.

            Należy podkreślić, że osoba wielkiego wieszcza doby polskiego renesansu jest znana            i akceptowana przez społeczność szkolną PSP w Bieszkowie Dolnym : uczniów, rodziców, grono pedagogiczne, personel pomocniczy. Aby sylwetka patrona, jego życie i twórczość stały  się jeszcze bliższe wszystkim, nasza placówka zamierza podjąć następujące działania związane z nadaniem imienia szkole:

 • „Życie i twórczość Jana z Czarnolasu” – konkurs wiedzy,
 • „Fraszki to wszystko, cokolwiek…” – Konkurs Pięknego Czytania w klasach I-III,
 • „Jan Kochanowski inaczej” – prezentacja multimedialna związana z muzycznymi wykonaniami utworów poety.
 • „Gościu siądź pod mym liściem…” – konkurs plastyczny w klasach 0-III,
 • wycieczka  do Zwolenia i Czarnolasu,
 • podjęcie stałej współpracy z Teatrem Powszechnym im. Jana Kochanowskiego                      w Radomiu,
 • „Wszystkim swoje księgi daję…” – Konkurs Recytatorski dla klas IV – VIII,
 • „Kto  mi dał skrzydła?” – konkurs plastyczny na portret Jana Kochanowskiego                     w klasach IV- VIII,
 • wyjazd na spektakl teatralny do Teatru Powszechnego im, Jana Kochanowskiego                   w Radomiu,
 • „Urodziny Pana Jana” – festyn rodzinny z okazji rocznicy narodzin poety                            (6 czerwca – konkursy, rozgrywki sportowe, odpoczynek pod drzewami, gry planszowe),
 • „Konkurs Ortograficzny o Złote Pióro Mistrza Jana”,
 • gazetki tematyczne poświęcone literaturze  polskiego renesansu oraz biografii                             i  dokonaniom Jana Kochanowskiego.

               Dokonując tak ważnego wyboru jakim jest zyskanie przez naszą placówkę imienia Jana Kochanowskiego kierowaliśmy się opinią, iż powinna to być osoba godna naśladowania, której postawa życiowa i liczne dokonania są przykładem do naśladowania naszej szkolnej młodzieży. Ważne było także w naszym mniemaniu, aby był to człowiek związany, z szeroko pojętym, naszym regionem. Wszak Jan z Czarnolasu to wieszcz Ziemi Radomskiej, której częścią jest także gmina Mirów.

              Uroczystość nadania imienia szkole odbędzie się w październiku 2022 r.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne i Uczniowie

Publicznej Szkoły Pedagogicznej w Bieszkowie Dolnym