Zasady oceniania

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania Uczniów

 

 • 48

Przedmiot oceniania wewnątrzszkolnego

 

 1. Ocenianiu podlegają:

1)  osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2)  zachowanie ucznia.

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych  ucznia  polega  na  rozpoznawaniu  przez  nauczycieli  poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.
 3. W ocenianiu uwzględnia się możliwości uczniów o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.

 

 

 • 49

Cele  oceniania

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) monitorowanie pracy ucznia;

2) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz                      o postępach w tym zakresie;

3) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

4)  udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

5)  motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

6) wdrożenie ucznia do systematyczności, samokontroli, samooceny

7)  dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach,

trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia;

8) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

 • 50

Zakres oceniania

 

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych             i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2)  ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych                              i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach podanych w §56 i §57;

4)  przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;

5)  ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w §57 i §60;

6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

7)  ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji                  o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

8)  przekazanie przez nauczyciela uczniom informacji zwrotnej  polegającej na wskazaniu mocnych i słabych stron ucznia, wskazaniu tego, co robi dobrze, a z czym ma trudności oraz w jaki sposób powinien dalej pracować nad poprawą wyników;

9)  udostępnianie uczniowi i jego rodzicom sprawdzonych i ocenionych prac ;

10)  udostępnianie przez nauczyciela na wniosek ucznia i jego rodziców do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminów klasyfikacyjnego i poprawkowego.

11) zobowiązanie nauczyciela o informowaniu Dyrektora o nieobecnościach uczniów, zagrażających niespełnieniu obowiązku szkolnego.

12) informowanie przez wychowawców rodziców o postępach w nauce i zachowaniu dziecka poprzez:

 1. a) rozmowę indywidualną;
 2. b) ogólne zebranie rodziców;
 3. c) rozmowę telefoniczną;
 4. d) korespondencję pocztą tradycyjną.

 

 • 51

Informowanie uczniów i rodziców o wymaganiach edukacyjnych

 

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1)  wymaganiach  edukacyjnych  niezbędnych  do  uzyskania  poszczególnych  bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

2)  sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej                       z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Informacja ta powinna być przekazana uczniom na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu lub bloku przedmiotowego (potwierdzona wpisem tematu w dzienniku lekcyjnym, a rodzicom (prawnym opiekunom),  za  pośrednictwem  wychowawcy  na  zebraniu,  które winno być przeprowadzone nie później niż trzy tygodnie po rozpoczęciu roku szkolnego (potwierdzeniem jest podpis na liście obecności na zebraniu w dzienniku lekcyjnym).
 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 3. Obecność rodziców (prawnych opiekunów) na zebraniach z rodzicami jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do osobistego skontaktowania się z wychowawcą klasy przed upływem siedmiu dni od daty zebrania.

 

 • 52

 

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły.

 

 

 • 53

Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb

 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 53 ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić                na podstawie tego orzeczenia.

 

 • 54

1.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, muzyki i plastyki należy              w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywności ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 1. Dyrektor może zwolnić ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywania ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • 55

 

 1. Dyrektor szkoły zwalnia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza oraz na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

 • 56

 

Kryteria oceniania w klasach I-III

 

W klasach I – III oceny bieżące i klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się według skali:

1)  oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

stopień celujący – 6,

stopień bardzo dobry – 5,

stopień dobry – 4,

stopień dostateczny – 3,

stopień dopuszczający – 2,

stopień niedostateczny –1;

2)  Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

3) Roczna  opisowa  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych,  uwzględnia  poziom  opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe                   i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień;

4) Oceny klasyfikacyjne śródroczne są przedstawiane rodzicom w postaci Karty Osiągnięć Edukacyjnych Ucznia, która uwzględnia umiejętności i wiadomości z poszczególnych edukacji oraz zalecenia rodziców do dalszej pracy;

5)  Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna z religii ustalana jest według następującej skali:

stopień celujący – 6,

stopień bardzo dobry – 5,

stopień dobry – 4,

stopień dostateczny – 3,

stopień dopuszczający – 2,

stopień niedostateczny –1;

6) Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna zachowania jest oceną opisową;

7) Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

8) Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

9) W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

 

 • 57

Kryteria oceniania w klasach IV-VIII

 

 1. W klasach IV – VIII oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się według skali:

stopień celujący – 6,

stopień bardzo dobry – 5,

stopień dobry – 4,

stopień dostateczny – 3,

stopień dopuszczający – 2,

stopień niedostateczny – 1.

 1. Pozytywnymi ocenami klasyfikacyjnymi są oceny ustalone w stopniach: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny, dopuszczający.
 2. Negatywną oceną jest ocena niedostateczna.
 3. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
 4. Ocenę „celującą” otrzymuje uczeń, który:
 • posiadł wiedzę i umiejętności w 100% objęte programem nauczania i treściami podstawy programowej danego przedmiotu,
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe,
 • osiąga sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu regionalnym, wojewódzkim albo ogólnopolskim.

Ocenę „bardzo dobrą” otrzymuje uczeń, który:

 • opanował niemal pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania i treściami podstawy programowej,
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne,
 • potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach,

Ocenę „dobrą” otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne,

Ocenę „dostateczną” otrzymuje uczeń, który:

 • opanował podstawowe treści programowe w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu,
 • rozwiązuje typowe zadania o średnim stopniu trudności, czasem przy pomocy nauczyciela,

Ocenę „dopuszczającą” otrzymuje uczeń, który:

 • w ograniczonym stopniu opanował podstawowe wiadomości i umiejętności, a braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu,

Ocenę „niedostateczną” otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania i podstawą programową,
 • nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczycieli, rozwiązywać zadania o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (śródroczną) ocenę klasyfikacyjną (uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej).
 2. Przy ocenianiu prac pisemnych stosuje się kryteria procentowe, przeliczone na oceny według następującej skali:

niedostateczny       0 – 29 %

dopuszczający      30 – 49 %

dostateczny          50 – 75 %

dobry                    76 –  89 %

bardzo dobry        90 – 99 %

celujący                       100 %

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć a także śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 2. Na życzenie rodziców i uczniów począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne ze wszystkich albo wybranych obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych a także śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania mogą być ocenami opisowymi.
 3. Zasady ustalania ocen opisowych zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania, ustalonych przez zespół przedmiotowy nauczycieli.

11.Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

12.W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i zajęcia etyki, do średniej ocen, wlicza się ocenę ustaloną jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

13.W   klasach    IV – VIII    śródroczną   i   roczną   ocenę   zachowania  ustala   się   według    skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

 

 • 58

 

Klasyfikacja śródroczna

 

 1. Klasyfikacja śródroczna  polega  na  okresowym  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych, według skali określonej w § 56 i § 57.
 2. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się raz w roku w ostatnim lub przedostatnim tygodniu  I półrocza nauki.
 3. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, nauczyciel przedmiotu określa formy pomocy stwarzające uczniowi szansę uzupełnienia braków. O planowanych formach pomocy zainteresowany nauczyciel na piśmie informuje wychowawcę oraz Dyrektora szkoły podczas posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Wychowawca powiadamia o powyższym ucznia i jego rodziców z początkiem nowego półrocza.
 4. W losowych przypadkach (choroba, śmierć bliskich, przemoc w rodzinie, itp.) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przygotowuje na piśmie program naprawczy, który umożliwi uczniowi uzupełnienie braków edukacyjnych oraz ustali formy współpracy nauczyciela z uczniem.
 5. Ocenianie w drugim półroczu nauki rozpoczyna się w pierwszy dzień po zebraniu Rady Pedagogicznej kończącym pierwsze półrocze nauki.
 6. Termin zakończenia pierwszego półrocza ustala Dyrektor szkoły i podaje do publicznej wiadomości na początku roku szkolnego.

 

 • 59

 

Klasyfikacja roczna

 

 1. Klasyfikowanie roczne w klasach I – III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym i ustaleniu jednej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz oceny z religii i oceny zachowania, zgodnie z §56.
 2. Klasyfikacja roczna  w  klasach  IV  –  VIII  polega  na  podsumowaniu  osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania,                                i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych                  z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa                  w § 57.
 3. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne obowiązkowe i dodatkowe.
 4. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, a wychowawca klasy rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
 5. Informacja powinna być przekazana w następujący sposób:
 6. a) uczniom na zajęciach z danych zajęć edukacyjnych,
 7. b) rodzicom na zebraniu, nie później niż dwa tygodnie przed terminem wystawienia ocen rocznych. Rodzice winni pisemnie potwierdzić zapoznanie się z przewidywanymi ocenami rocznymi.
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo, w ciągu trzech dni od otrzymania informacji o przewidywanych ocenach rocznych, skierować pisemny wniosek do nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne, o przygotowanie na piśmie programu pracy, którego realizacja umożliwi uczniowi otrzymanie oceny wyższej o jeden od przewidywanej. Nauczyciel przygotowuje taki program w ciągu 3 dni od daty otrzymania wniosku.
 9. Podwyższenie oceny może nastąpić w wyniku napisania przez ucznia sprawdzianu przygotowanego przez nauczyciela prowadzącego zajęcia w oparciu o wymagania programowe przy uwzględnieniu kryteriów przedmiotowego systemu oceniania na ocenę, o którą ubiega się uczeń.
 10. Pisemny sprawdzian wiadomości ucznia odbywa się najpóźniej na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej.
 11. Dyrektor szkoły uzgadnia komisję w składzie: dyrektor – jako przewodniczący, nauczyciel danych zajęć edukacyjnych, nauczyciel pokrewnego przedmiotu oraz miejsce (nr sali) i datę przeprowadzenia sprawdzianu.
 12. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne informuje ucznia o ustalonym terminie sprawdzianu.
 13. Ze sprawdzianu komisja sporządza protokół, w którym podaje uzasadnienie podwyższenia rocznej oceny lub utrzymania oceny przewidywanej z danych zajęć edukacyjnych. Do protokołu dołącza pracę ucznia.
 14. Dokumentację z prac komisji przechowuje wychowawca klasy do końca danego etapu edukacyjnego.

 

 • 60

 

Ocena zachowania uczniów

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 5. dbałość o piękno mowy ojczystej;
 6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 7. godne, kulturalne zachowanie się;
 8. okazywanie szacunku innym osobom;
 9. dbałość o schludny wygląd oraz noszenie odpowiedniego stroju obowiązującego w szkole – obowiązujący strój szkolny: odpowiednia długość bluzek zakrywająca brzuch i plecy, długość spódnic do kolana; brak makijażu, manicure,
 10. postawę i kulturę osobistą – w bliskim i dalszym otoczeniu, a także w świecie wirtualnym.
 11. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 12. Wychowawca klasy ustalający śródroczną lub roczną ocenę zachowania ucznia ma obowiązek na żądanie przekazać jego rodzicom pisemne uzasadnienie tej oceny.
 13. Zapisując ocenę z zachowania w klasach I-III w dzienniku używamy następującej skali i skrótów:

 

Zachowanie ucznia:

A – szczególnie przykładne

B – przykładne

C – poprawne

          D – budzące zastrzeżenia

 

Zachowanie Ocenę otrzymuje uczeń, który:
szczególnie przykładne

(A)

Øodpowiedzialnie wywiązuje się z powierzonych zadań i zobowiązań,

Øaktywnie uczestniczy w zajęciach,

Øwykazuje dużą inicjatywę i samodzielność,

Øjest pracowity i wytrwały w dążeniu do wyznaczonych celów,

Øzgodnie i twórczo współpracuje w zespole,

Øjest opiekuńczy , koleżeński, kulturalny,

Øprzestrzega zawartych umów,

Øpanuje nad emocjami,

Øradzi sobie samodzielnie z różnymi problemami życia codziennego,

Øpotrafi dokonać oceny własnego zachowania i ocenić zachowanie innych.

Przykładne

(B)

Øzachowuje się kulturalnie, jest koleżeński i uczynny,

Øużywa form grzecznościowych,

Øzna i stosuje zasady bezpiecznego zachowania się w czasie zabaw i zajęć,

Østara się wywiązać ze swoich obowiązków,

Øpotrafi ocenić własne zachowanie i zachowanie innych,

Øutrzymuje koleżeńskie kontakty z rówieśnikami,

Øpotrafi współpracować w zespole.

poprawne
(C)
 

Øzna formy grzecznościowe,

Østara się kulturalnie nawiązywać kontakty z rówieśnikami i dorosłymi,

Øpróbuje oceniać swoje zachowanie,

Øwidzi potrzebę poprawy niektórych zachowań,

Ønie zawsze dotrzymuje obietnic i zobowiązań,

Øpotrafi przyznać się do błędu,

Østara się przestrzegać umów i zasad bezpiecznego zachowania w czasie zajęć

i zabaw,

Øradzi sobie z własnymi emocjami,

Øpotrafi pracować w zespole.

budzące zastrzeżenia
(D)
Øzna formy grzecznościowe i zasady kulturalnego zachowania, ma jednak trudności z ich przestrzeganiem,

Øwidzi i ocenia niewłaściwe zachowanie innych, ma problemy z oceną własnych zachowań  i opanowaniem emocji,

Øniektóre jego zasady postępowania czasami budzą zastrzeżenia,

Ønie zawsze wywiązuje się ze swoich zadań i zobowiązań.

 

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w klasach IV – VIII szkoły podstawowej, stala się według następującej skali:

 

 

Zachowanie Ocenę otrzymuje uczeń, który:
wzorowe
(wz)
Øwzorowo wypełnia obowiązki szkolne;

Ørozwija samodzielnie swoje zainteresowania i uzdolnienia;

Øosiąga sukcesy na szczeblu szkoły, regionu, województwa w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych itp.;

Øsystematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia lekcyjne;

Øbierze czynny udział w życiu szkoły, klasy, środowiska, samorządu uczniowskiego, w kołach zainteresowań;

Øgodnie reprezentuje szkołę w środowisku (udział w uroczystościach szkolnych, patriotycznych, pracach użytecznych na rzecz szkoły i środowiska itp.);

Ødba o honor i tradycje szkoły;

Øjest uczciwy w codziennym postępowaniu;

Ønie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;

Øchętnie pomaga słabszym w nauce;

Øuczeń, który ma w ciągu semestru ponad 5 spóźnień lub więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione nie może otrzymać oceny wzorowej z zachowania.

 

bardzo dobre

(bdb)

Øbardzo dobrze wypełnia obowiązki szkolne;

Øbardzo dobrze wywiązuje się z podjętych zadań;

Ønie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;

Øjest uczciwy i sumienny;

Øbierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach itp.;

Ødba o honor i tradycje szkoły;

Ødba o piękno mowy ojczystej;

Øuczeń, który jest arogancki w zachowaniu w stosunku do pracowników, innych uczniów lub rodziców, wyraża się wulgarnie, nie może mieć oceny bardzo dobrej z zachowania;

Ødba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

Øuczeń, który ma w ciągu semestru więcej niż 7 spóźnień lub ponad 10 godziny nieusprawiedliwionych nie może otrzymać oceny bardzo dobrej lub wyższej z zachowania.

 

 

dobre
(db)
Ødobrze wypełnia obowiązki szkolne;

Øjest uczciwy, sumienny, dobrze wywiązuje się z podjętych zadań;

Øbierze udział w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach itp.;

Ønie ulega nałogom, dba o kulturę słowa;

Øzachowuje się poprawnie w szkole i w miejscach publicznych;

Øuczeń, który ma w ciągu semestru więcej niż 7 spóźnień lub ponad 10 godzin nieusprawiedliwionych nie może mieć oceny dobrej lub wyższej z zachowania;

Øokazuje szacunek innym osobom;

Øpostępuje zgodnie z dobrem społeczności szkolnej;

poprawne
(popr)
Øzasadniczo przestrzega postanowień Statutu Szkoły, a w przypadku drobnego jego naruszenia, po zwróceniu uwagi zmienia swoje postępowanie;

Ønie ma więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze;

Ønie angażuje się w życie klasy, środowiska;

Ønie ulega nałogom;

Øuczeń, który jest arogancki w zachowaniu w stosunku do pracowników, innych uczniów lub rodziców, wyraża się wulgarnie, nie reaguje na uwagi dorosłych, nie może mieć oceny poprawnej lub wyższej z zachowania.

nieodpowied-nie
(ndp)
Øbardzo często nie przestrzega zapisów Statutu Szkoły;

Øuwagi osób dorosłych nie przynoszą oczekiwanych rezultatów;

Øprezentuje aspołeczną postawę wobec szkoły i środowiska;

Øzachowuje się niekulturalnie;

Ønie okazuje szacunku innym osobom;

Ønaraża na niebezpieczeństwo zdrowie swoje i innych;

Ønie przestrzega kultury słowa;

Ønie szanuje mienia publicznego.

Naganne

(nag)

Ønie przestrzega zapisów Statutu Szkoły;

Øulega nałogom, ma zły wpływ na kolegów;

Øniszczy mienie szkolne i mienie prywatne;

Ønie uczęszcza na zajęcia lekcyjne (wagaruje);

Øjest wulgarny i arogancki wobec kolegów i osób dorosłych.

Øswym postępowaniem wywiera zły wpływ na kolegów;

Øjest odpowiedzialny za pobicia, wymuszenia, kradzieże na terenie szkoły i poza nią;

Øuwagi i działania wychowawcze osób dorosłych nie odnoszą żadnego pozytywnego skutku.

 

 

 1. Uczeń korzystający ze sprzętu elektronicznego, który nie jest własnością szkoły, może mieć obniżoną ocenę z zachowania.
 2. Pomocnicze elementy dla wychowawców brane pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania uczniów:
  1. stopień pilności i systematyczności w pełnieniu obowiązków szkolnych:
 • sumienność w nauce i wykonywaniu innych obowiązków,
 • wytrwałość i samodzielność w przezwyciężaniu napotkanych trudności w nauce,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
 • systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy,
 • dbałość o podręczniki i pomoce szkolne,
 • poszanowanie i rozwijanie dobrych tradycji szkoły,
  1. stopień zaangażowania ucznia na rzecz szkoły, klasy i środowiska społecznego:
 • wywiązanie się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,
 • podejmowanie działań zmierzających do udzielania pomocy innym,
 • inicjowanie i wykonywanie prac społecznie użytecznych na rzecz klasy, szkoły i środowiska,
 • przejawianie troski o mienie szkoły, własność ogólnonarodową i prywatną,
 • umiejętność współdziałania w zespole i odpowiedzialność za wyniki,
 • umiejętność godzenia nauki z pracą społeczną i obowiązkami domowymi,
 • udział w pozaszkolnych formach zagospodarowania czasu wolnego uczniów.
  1. stopień przestrzegania norm społeczno – moralnych:
 • uczciwość w postępowaniu codziennym i reagowanie na zło,
 • sposób postępowania nie naruszający godności własnej i godności innych,
 • dbałość o kulturę słowa, w wypowiedziach ustnych i pisemnych, w tym umieszczanych w Internecie,
 • zachowanie świadczące o poszanowaniu wytworów pracy ludzkiej,
 • dbałość o zdrowie swoje i innych, nieuleganie nałogom i pomoc innym w rezygnacji z nałogów,
 • dbałość o higienę osobistą i estetykę wyglądu, ład i estetykę otoczenia.
 1. Uczeń, który w niewłaściwy sposób korzysta z Internetu, zamieszcza w nim rzeczy szkodzące jemu i innym – może mieć obniżoną ocenę z zachowania.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualizowania nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
  1. oceny z zajęć edukacyjnych,
  2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
  3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii:
 5. nauczycieli uczących ucznia,
 6. uczniów danej klasy,
 7. ocenianego ucznia,
 8. opinii innych pracowników szkoły.
 9. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej wychowawca klasy jest obowiązany poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanej dla niego rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

 

 • 61

 

 1. Rodzic (prawny opiekun) ucznia składa pisemny wniosek do wychowawcy klasy w terminie trzech dni od przekazania informacji, o przewidywanej rocznej ocenie zachowania ze wskazaniem zaistniałych okoliczności określonych z uwzględnieniem zasady, że ocena nie może zostać podwyższona o więcej niż jedną. Poprawa oceny zachowania przysługuje tylko 1 raz w danym etapie nauczania.
 2. Ocena zachowania ucznia może być podwyższona w przypadku:

1) zaistnienia nowych okoliczności świadczących o pozytywnych zachowaniach ucznia, osiągnięciach, pracy społecznej na rzecz środowiska itp.;

2) pozytywnej opinii samorządu klasowego, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły;

3) otrzymania pochwały dyrektora szkoły;

4) otrzymania pochwały poza szkołą.

 1. Dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie: dyrektor – jako przewodniczący, wychowawca klasy, przedstawiciel samorządu klasowego, inny nauczyciel wskazany przez dyrektora szkoły uczący w danej klasie, nauczyciel wskazany przez ucznia.
 2. Komisja ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujący głos ma przewodniczący komisji.

5.Wychowawca sporządza notatkę z posiedzenia komisji zawierającą uzasadnienie podwyższenia lub utrzymania rocznej oceny zachowania ucznia.

 

 

 • 62

 

Promowanie uczniów

 

 1. Uczeń klasy I – III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i III szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli  ze  wszystkich  obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych,  określonych  w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,                          z zastrzeżeniem § 58 ust. 19.
 4. Promocja z wyróżnieniem:

1)  Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

2)  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponad wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 3, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem §55 ust. 9.
 3. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

 

 

 • 63

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

1)  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

2)  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.
 3. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z zastrzeżeniem ust. 8.
 4. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych  zajęć dydaktyczno  –  wychowawczych.  Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i ust. 4 pkt 1, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 7. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)  dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako członek komisji

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem spełniającym obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin;

2)  imiona i nazwiska członków komisji egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek poza szkoła;

3)  termin egzaminu klasyfikacyjnego;

4) imię i nazwisko ucznia;

5)  zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

6)  wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 1. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 3. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany ”albo „nieklasyfikowana”.
 • 64

 

 1. Ustalona przez  nauczyciela  albo  uzyskana  w  wyniku  egzaminu  klasyfikacyjnego  roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 2 i §63
 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §64 ust. 1 i §63.
 3. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem §56.

 

 

 • 65

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora szkoły jeżeli znają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny znajdującymi się w niniejszym statucie. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  –  przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 2. W skład komisji wchodzą:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
 3. c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,
 2. b) wychowawca klasy,
 3. c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
 4. d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
 5. e) przedstawiciel Rady Rodziców.
 6. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 7. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem §56 ust. 1.
 8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1,
 3. c) zadania (pytania) sprawdzające,
 4. d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

2)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. a) skład komisji,
 2. b) termin posiedzenia komisji,
 3. c) wynik głosowania,
 4. d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem

– protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt. 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie,

wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 1. Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 • 66

 

Egzamin poprawkowy

 

 1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1)  Dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1) nazwę zajęć edukacyjnych z których był przeprowadzony egzamin

2)  skład komisji;

3)  termin egzaminu poprawkowego;

4)  imię i nazwisko ucznia

5)  pytania egzaminacyjne;

6)  wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę.

– do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 66 ust. 9,
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 • 67

 

Uczeń kończy szkołę podstawową:

 

1)  Jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne                 z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem §62 ust. 5, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, zastrzeżeniem §53 pkt 4.

2)  Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej,              o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

3)  Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę do średniej ocen, o której mowa w ust. 2, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

 • 68

 

Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania sprawdzianów

 

 1. Za sprawdzian pisemny – klasówkę uznaje się każdą kontrolną pisemną pracę ucznia przeprowadzoną z całą klasą.
 2. Prace klasowe są obowiązkowe dla wszystkich uczniów.
 3. Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać pracy klasowej z całą klasą, ma obowiązek uczynić to w ciągu następnych dwóch tygodni. W przypadku dłuższej absencji termin uzgadniany jest indywidualnie. Nauczyciel ma obowiązek ustalić z uczniem miejsce napisania sprawdzianu.
 4. Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej lub sprawdzianu. Poprawie nie podlegają oceny niedostateczne otrzymane przez ucznia, który korzystał w czasie pisania z niedozwolonej pomocy.
 5. Poprawa prac klasowych i sprawdzianu jest dobrowolna i odbywa się poza lekcjami danego przedmiotu w ciągu dwóch tygodni od daty rozdania prac. Uczeń pisze ją tylko raz.
 6. Stopień uzyskany z poprawy pracy klasowej wpisywany jest do dziennika. Poprzedni stopień wykorzystywany jest tylko do oceny systematyczności pracy ucznia i nie jest uwzględniany podczas ustalania oceny klasyfikacyjnej.
 7. W ciągu tygodnia można zaplanować uczniom maksymalnie trzy sprawdziany pisemne, w ciągu dnia jeden.
 8. Nauczyciel podczas każdego sprawdzianu podaje uczniom punktację przewidzianą za wykonanie poszczególnych zadań.
 9. Nauczyciel jest zobowiązany do systematycznego sprawdzania prac pisemnych: kartkówki w ciągu trzech kolejnych lekcji od napisania ich przez uczniów, sprawdzianów, testów i prac klasowych w terminie 2 tygodni od ich napisania.
 10. Nauczyciel systematycznie wpisuje oceny do dziennika oraz omawia prace pisemne.
 11. Oceny za sprawdziany pisemne wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym.

 

 

 • 69

Egzamin ósmoklasisty

 

 1. W ostatnim roku nauki w szkole przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz sprawdza, w jakim stopniu uczeń spełnia te wymagania.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe: język polski, matematykę, język obcy nowożytny, jeden przedmiot do wyboru spośród przedmiotów: biologia, fizyka, chemia, geografia lub historia.
 3. Rodzice ucznia składają Dyrektorowi szkoły, nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, pisemną deklarację:

1) wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu (uczeń przystępuje do egzaminu z języka nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych),

2) wskazującą przedmiot do wyboru, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

 1. Rodzice ucznia mogą złożyć Dyrektorowi szkoły, nie później niż na 3 miesiące przed terminem egzaminu pisemną informację o zmianie języka obcego wskazanego w deklaracji, zmianie przedmiotu do wyboru.
 2. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany:
 • w terminie głównym – w kwietniu;
 • w terminie dodatkowym – w czerwcu.
 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych, w terminie głównym:
 • nie przystąpił do egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów albo;
 • przerwał egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów – przystępuje do egzaminu z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym w szkole.

 

 • 70

 

1.Wyniki egzaminu są przedstawiane w procentach i na skali centylowej.

 1. Wyniki egzaminu w procentach ustala dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej na podstawie: liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne, oraz elektronicznego odczytu karty odpowiedzi – przypadku wykorzystania do sprawdzania prac egzaminacyjnych narzędzi elektronicznych.
 2. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty obejmują;

1)  wynik z języka polskiego;

2)  wynik z matematyki;

3)  wynik z języka obcego nowożytnego;

4) wynik z przedmiotu do wyboru.

 1. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty nie wpływają na ukończenie szkoły.
 2. Dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
 • 71

 

 1. Szczegółowe zasady oraz przebieg egzaminu ósmoklasisty określa okręgowa komisja egzaminacyjna.
 2. Dyrektor szkoły odpowiada za organizację i prawidłowy przebieg egzaminu ósmoklasisty.