Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Publicznej Szkoły Podstawowej

Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Publicznej Szkoły w Bieszkowie Dolnym.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • audiodeskrypcja mediów
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020r.
 • mapy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 202
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności. (sporządzony narzędziem Tingtun Checker)

Pobierz Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (sporządzony na potrzeby GUS)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Gajewski.
 • E-mail: michal.marcin.gajewski@gmail.com
 • Telefon: 486283624

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor PSP w Bieszkowie Dolnym
 • Adres: Bieszków Dolny 87
  26-503 Bieszków Dolny
 • E-mail: m.gajewski@pspbieszkow.pl
 • Telefon: 486283624

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynku

Naprzeciw wejścia głównego do szkoły znajduje się przystanek busa. Szkoła jest wyposażona w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność wejścia

Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi. Wejście jest otwarte w godzinach pracy szkoły.

Dostępność parkingu

Szkoła posiada parking znajdujący się naprzeciw wejścia głównego do szkoły.

Dostępność toalety

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy przy wejściu osób niepełnosprawnych do budynku są pracownicy obsługi.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość poproszenia pracownika obsługi o pomoc.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • nawigacja klawiszami
 • wyłączenie animacji
 • wysoki kontrast
 • wyłączenie kolorów
 • zmiana wielkości kroju pisma
 • możliwość zmiany czcionki na bardziej czytelną
 • wyróżnienie tytułów
 • podkreślenie odnośników
 • strona jest responsywna

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy możliwość rozwoju dostępności na miarę naszych możliwości technicznych. Strona jest zbudowana i administrowana przez nauczyciela.