Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym.
  2. Administrator  wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Bartłomiej Kida, e-mail: bodo.radom@gmail.com

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

–       wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, ciążących na Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym oraz wypełnianiu Statutowych zadań Szkoły.

–       realizacji umów zawartych ze Szkołą –   w pozostałych przypadkach Pani /Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

–       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

–       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą i przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym.

  1. Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

–       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

–       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

–       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

–       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

–       prawo do przenoszenia danych,

–       prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. W sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.