KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA MONITORINGU WIZYJNEGO

Zgodnie  z art. 13  Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie   ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

  1. Administratorem   danych przetwarzanych   w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego  jest Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym, Bieszków Dolny 87, 26 – 503 Mirów Stary, adres e-mail: psp_w_bieszkowie_dolnym@wp.pl, numer telefonu: 48 6283624).
  2. Administrator powołał inspektora ochrony  danych (dane kontaktowe: adres e-mail: info@abioffice.pl).
  3. Dane   osobowe będą przetwarzane   w celu zapewnienia bezpieczeństwa  uczniów       i pracowników Szkoły, ochrony mienia Szkoły oraz zachowania w  tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę.
  4. Dane  osobowe będą przetwarzane  przez okres nieprzekraczający  3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one  stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  5. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych  przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe oraz art.222Ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
  6. Dane  osobowe mogą być przekazywane  osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– żądania  dostępu do  danych osobowych  oraz ograniczenia przetwarzania  danych osobowych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.