Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze rozpoczynają się 1 września 2021r., a kończą –
24 czerwca 2022r.
II. Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:
I półrocze – od 1 września 2021r. do 30 stycznia 2022r.
II półrocze – od 14 lutego 2022r. do 24 czerwca 2022r.
III. Egzamin ósmoklasisty – 24 maja (wtorek) – język polski – godz. 9.00, 25 maja
(środa) – matematyka – godz. 9.00, 26 maja (czwartek) – j. obcy nowożytny – godz. 9.00.
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty – 13, 14 i 15 czerwca 2022r. godz. 9.00
Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty – 1 lipca 2022r.
Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji – do 7 lipca 2022r.
Termin wydania zdającym zaświadczeń i informacji – 8 lipca 2021r.
IV. Terminy I półrocza:
1. Zimowa przerwa świąteczna trwa od 23 do 31 grudnia 2021r.
2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
i zachowaniu nagannym – do 5 stycznia 2022r.
3. Termin poinformowania uczniów o przewidywanych stopniach okresowych i wpisania ich
do dziennika – do 12 stycznia 2022r.
4.Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze – 24 stycznia
(poniedziałek) 2022r. (w razie konieczności termin może ulec zmianie).
V. FERIE ZIMOWE trwają od 31stycznia do 13 lutego 2022r.
VI. Terminy II półrocza:
1. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14 kwietnia do 19 kwietnia 2022r.
2. Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych stopniach
niedostatecznych i zachowaniu nagannym – do 27 maja 2022r.
3. Termin poinformowania uczniów i ich rodziców o przewidywanych stopniach rocznych do
6 czerwca 2022r., a wpisania ich do dziennika do 15 czerwca 2022r.
4. Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny – 20 czerwca 2022r.
5. Uroczystość zakończenia roku szkolnego, wręczenie świadectw – 24 czerwca 2021r.
6. Terminy przeprowadzania egzaminu poprawkowego: 22 – 26 sierpnia 2022r.
VII. FERIE LETNIE – trwają od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022r.
VIII. Zebrania z rodzicami – 20.09.2021r., 18.11.2021r., 26.01.2022r., 20.04.2022r.
IX. Dni wolne od zajęć dydaktycznych: (8 dni)
1. 02 listopada 2021r. (Dzień Zaduszny – wtorek)
2. 12 listopada 2021r. (piątek po Święcie Niepodległości)
3. 07 stycznia 2022r. (piątek po święcie Trzech Króli)
4. 02 maja 2022r. – (Dzień Flagi – poniedziałek)
5. 24, 25, 26 maja 2022r. – (egzamin ósmoklasisty)
6. 17 czerwca 2022r. (piątek po Bożym Ciele)
Bieszków Dolny, dnia 30 sierpnia 2021r.