Rada Rodziców

RADA RODZICÓW stanowi reprezentację rodziców uczniów.  W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.

Celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji szkoły. Rada wspiera także wiele przedsięwzięć organizacyjnych, gromadzi fundusze oraz uczestniczy w realizacji ważnych zadań szkoły.                         Działa w oparciu o swój regulamin.

Zarząd Rady Rodziców w Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym w roku szkolnym 2015/2016

Monika Zapała – przewodnicząca
Małgorzata Kuźdub – zastępca przewodniczącej
Katarzyna Ziółek – sekretarz
Monika Kuźdub – skarbnik

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W BIESZKOWIE DOLNYM
Podstawa prawna:
Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym , zwana dalej „Radą”, działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991r. (Dz. U. nr 425, z późniejszymi zmianami), Statutu Szkoły oraz niniejszego regulaminu.
I. Postanowienia ogólne
Art. 1
1. Rada Rodziców, zwana dalej „Radą” reprezentuje ogół rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym współdziałając z organami Szkoły tj.: Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, a także organami nadzorującymi działalność Szkoły oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie nauczania, wychowania i opieki.
2. Rada Rodziców za zasadę swego uczestnictwa w życiu szkoły przyjmuje poszanowanie dla samorządności wszystkich organów Szkoły.
Art. 2
1. Rada Rodziców Szkoły jest wybierana spośród przedstawicieli rodziców Rad Oddziałowych.
2. Kadencja Rady trwa jeden rok.
3. W uzasadnionych przypadkach, jeśli w czasie kadencji, ze składu Rady ubędzie więcej niż 1/3 członków, dopuszcza się zorganizowanie wyborów uzupełniających skład Rady Rodziców.
Art. 3
Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco-doradczy.
II. Cele i zadania Rady Rodziców.
Art. 4
Celem działania Rady Rodziców jest:
1. samorządny współudział rodziców w kształceniu i wychowaniu młodego pokolenia,
2. spójne oddziaływanie na młodzież przez rodzinę i Szkołę w procesie nauczania, wychowania, opieki i wypoczynku,
3. współuczestniczenie w tworzeniu programów wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych i organizacyjnych Szkoły,
4. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji w/w programu oraz do czynnego udzielania pomocy Szkole w tym zakresie,
5. popieranie wszelkich inicjatyw służących rozwojowi osobowości uczniów oraz podnoszeniu prestiżu zawodowego nauczycieli,
6. tworzenie właściwego klimatu społecznego i warunków materialnych do funkcjonowania Szkoły, także poprzez przyciągnięcie do współpracy zakładów pracy i innych instytucji,
7. współudział w podtrzymywaniu tradycji i indywidualnego charakteru oraz kształtowania takiego ducha i oblicza Szkoły, które pozwoli sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym współczesnego świata.
Art. 5
Zadaniami Rady Rodziców są:
1. współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
2. współuczestniczenie w tworzeniu i realizacji programów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i organizacyjnych Szkoły,
3. stałe doskonalenie warunków organizacyjnych, technicznych i ekonomicznych funkcjonowania Szkoły, udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu,
4. wspólne z Radą Pedagogiczną organizowanie działalności, której celem jest podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, Szkole oraz środowisku lokalnym,
5. uczestniczenie w planowaniu budżetu Szkoły, gromadzenie oraz rozdysponowywanie środków finansowych pochodzących z dobrowolnych składek rodziców oraz działanie na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych i materialnych dla Szkoły,
6. współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i zakładami pracy.
III. Kompetencje Rady Rodziców.
Art. 6
Do Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
IV. Wybory do Rady.
Art. 7
1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadzane są co roku we wrześniu..
2. Rodzice uczniów danego oddziału, zgromadzeni na zebraniu, wybierają spośród siebie radę oddziałową – klasową.
3. Rada klasowa powinna liczyć nie mniej niż 3 osoby. O liczebności rady klasowej decydują rodzice danego oddziału.
4. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice uczniów danego oddziału. Jednego ucznia może reprezentować w wyborach jeden rodzic.
Art. 8
Wybory rad klasowych przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana w głosowaniu jawnym spośród uczestników zebrania. Do komisji nie mogą wchodzić osoby kandydujące do rady klasowej.
Art. 9
Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym na zasadach ustalonych przez rodziców uczestniczących w zebraniu.
Art. 10
1. Rada klasowa wybiera spośród siebie przedstawiciela do Rady Rodziców.
2. Na wniosek rodziców uczestniczących w zebraniu, przedstawiciela do Rady Rodziców może wybierać ogół rodziców uczestniczących w zebraniu, w głosowaniu tajnym, spośród członków rady klasowej.
Art. 11
1. Obwieszczenie wyników wyborów, podanie do wiadomości składu Rady Rodziców i zwołanie pierwszego posiedzenia Rady należy do obowiązków Dyrektora.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców powinno odbyć się nie później niż 30 września.
V. Władze Rady Rodziców.
Art. 12
Rada wybiera ze swojego grona Zarząd w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz, skarbnik oraz 3 osobową komisję rewizyjną.

Art. 13
1. Przewodniczący organizuje prace Zarządu i Rady, zwołuje i prowadzi jej posiedzenia, reprezentuje Radę na zewnątrz.
2. Zastępca przewodniczącego przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
3. Sekretarz odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń.
4. Skarbnik odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.
5. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli wydatków i funkcjonowania Rady Rodziców pod względem formalnym i merytorycznym i przedstawia swoje wnioski w formie protokołu oraz wnioskuje o absolutorium dla Zarządu.

VI. Posiedzenia Rady.
Art. 14
1. Posiedzenia Rady Rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż dwa raz w roku.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący, powiadamiając członków Rady, co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący może zwołać posiedzenie w trybie pilnym, bez zachowania 7-dniowego terminu.
3. Posiedzenia Rady mogą być również zwoływane w każdym czasie, z inicjatywy 1/3 członków Rady Rodziców oraz na wniosek Dyrektora, Rady Pedagogicznej lub Samorządu Uczniowskiego.
Art. 15
1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem przewodniczącego.
2. Posiedzenia Rady prowadzone są przez przewodniczącego.
3. W posiedzeniach Rady mogą brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady.
4. Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest, co najmniej połowa członków Rady.
Art. 16
1. Posiedzenia Rady są protokołowane.
2. Protokoły posiedzeń Rady są przyjmowane przez Radę w drodze głosowania na następnym posiedzeniu Rady.

VII. Podejmowanie uchwał.
Art. 17
1. Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. W sprawach personalnych, a także na formalny wniosek członków Rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
Art. 18
Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie, co uchwały.

VIII. Prawa i obowiązki członków Rady Rodziców.
Art. 19
1. Członkowie Rady Rodziców mają prawo do:
o dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznanymi za poufne, lub dotyczącymi spraw personalnych;
o wypowiadania swoich opinii we wszystkich sprawach szkoły;
o głosowania, na równych prawach, we wszystkich decyzjach podejmowanych przez Radę.
2. Członkowie Rady Rodziców mają obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady.
IX. Fundusze Rady Rodziców.
Art. 20
Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową Szkoły.
Art. 21
Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu ustala corocznie Rada w preliminarzu budżetowym.
Art. 22
Pisemne wnioski o środki z funduszu Rady mogą składać Dyrektor, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorząd Uczniowski.
Art. 23
Środkami zgromadzonymi ze składek dysponuje Rada poprzez upoważnioną osobę.
X. Postanowienia końcowe.
Art. 24
1. Praca w ogniwach Rady Rodziców jest pracą społeczną.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, podpisuje go przewodniczący Rady Rodziców.

Bieszków Dolny, dn. 21.09.2015r.
Przewodniczący Rady Rodziców
…………………………………………….
Dyrektor szkoły
…………………………………………….