ZARZĄDZENIE NR 02/2014/15

 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym

z dnia 1 września 2014.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

 

Na podstawie art. 22 ak ust. 2 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

 • 1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania  z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Publicznej  Szkoły Podstawowej                                 w Bieszkowie Dolnym zawarte w „Procedurze korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych”

 • 2

Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców                      z niniejszym zarządzeniem.

 

 • 3

Zarządzenie ma zastosowanie:

 1. w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów kl. 1 szkoły podstawowej
 2. w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów kl. 1,2,i 4 szkoły podstawowej
 3. w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów kl. 1-5 szkoły podstawowej
 • Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas podstawowych.
 • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

…………………………………………..
/pieczęć i podpis dyrektora szkoły/

 

 

PROCEDURA WYPOŻYCZANIA UCZNIOM                                    PODRĘCZNIKÓW/ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIESZKOWIE DOLNYM

Procedura obowiązuje w Publicznej Szkole Podstawowej od dnia 1 września 2014r.

Podstawa prawna:
art. 22ak ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Procedura ma na celu zapewnienie co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych. Określa szczegółowe warunki korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów                        Publicznej Szkoły Podstawowej w Bieszkowie Dolnym.       

 1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z języka angielskiego, materiały edukacyjne do zajęć z języka angielskiego są własnością organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z języka angielskiego, materiały edukacyjne do zajęć z języka angielskiego są wypożyczane uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego, zaś egzemplarze materiałów ćwiczeniowych zostaną przekazane uczniom bez obowiązku zwrotu po zakończeniu zajęć w danym roku szkolnym;

  3. Wypożyczenia podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny                                za prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów          sporządzonej i podpisanej przez wychowawcę klasy.

  4. Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku                  skreślenia ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły                             lub w przypadku innych zdarzeń losowych.

  5. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie zwracają podręczniki                            do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje nie później niż do ostatniego dnia zajęć.

  6. Nadzór nad zadaniem, o którym mowa w punkcie 2 realizuje wychowawca ucznia oraz nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

  7. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki wychowawca i nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia. Zwracają uwagę, czy uczeń w podręczniku: pisał, malował, rysował, wyrwał, uszkodził kartki lub okładkę oraz czy chronił go przed zaplamieniem i zniszczeniem.

 2. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice są zobowiązani do zwrotu kosztów zakupu nowego podręcznika.9. Uczniowie są zobowiązani do używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem, do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronienia go przed zniszczeniem, zaplamieniem, bądź zagubieniem.
  10. Podręcznik należy obłożyć w plastikową okładkę oraz podpisać imieniem i nazwiskiem ucznia, któremu został on wypożyczony. W podręczniku zabrania się uczniom: pisania, malowania, rysowania, przerywania lub wyrywania kartek, niszczenia okładki.

  11. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic jest zobowiązany niezwłocznie poinformować nauczyciela wychowawcę i nauczyciela odpowiedzialnego za prowadzenie biblioteki szkolnej.

  12. Zobowiązuje się nauczycieli wychowawców do zapoznania uczniów i ich rodziców z niniejszą procedurą.

  13. Procedura ma zastosowanie:

  a) w roku szkolnym 2014/2015 do uczniów klasy I szkoły podstawowej,
  b) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klas I, II i IV szkoły podstawowej,
  c) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów klas I – V szkoły podstawowej.

  14. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 procedura ma zastosowanie do uczniów wszystkich klas PSP w Bieszkowie Dolnym.

…………………………………………..
/pieczęć i podpis dyrektora szkoły/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTWIERDZAM, ŻE ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ Z  ZARZĄDZENIEM DYREKTORA SZKOŁY DOTYCZĄCYM SPOSOBU UŻYCZANIA                           I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIKÓW DO KLASY …. W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ORAZ POTWIERDZAM ICH ODBIÓŁR                        WŁASNORĘCZNYM PODPISEM

L.p. Imię i nazwisko ucznia Podpis rodzica/opiekuna
1.
2.
3.

 

Post Author: admin

Dodaj komentarz